Tallene fremkommer i den første rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) før tariffoppgjøret.

- Dette er en lønnsvekst betydelig høyere enn hos våre handelspartnere. Den svake kronekursen i fjor bidro heldigvis i motsatt retning, men dette er ikke noe partene i inntektsoppgjørene kan basere seg på. Det er nå viktig at man følger opp enigheten i Holdenutvalget i  årets oppgjør, og tar sikte på å få en lønnsvekst på linje med det våre handelspartnere har, fortsetter Gjerding.

Lavere lønnsvekst hos Spekters medlemmer

Lønnsveksten var høyest i finansnæringen med 6,7 prosent. Her bidro høye bonusutbetalinger til mye av lønnsveksten. I helseforetakene var lønnsveksten lav, og er anslått til ca 3 prosent basert på SSBs tallmateriale.

Den lave lønnsveksten skyldes trolig strukturendringer og at deler av oppgjøret ikke var implementert på tellingstidspunktet. I øvrige Spektervirksomheter er lønnsveksten anslått til 3,5 prosent.

Før forhandlingene i Spekter starter utarbeides egen statistikk for de enkelte forhandlingsområdene. Denne vil være klar i slutten av mars.

Noe høyere prisvekst

TBU anslår prisveksten i år til 2,5 prosent. Dette er noe høyere enn tidligere anslag og har bl.a. sammenheng med kronesvekkelsen.

Høyt kostnadsnivå gir usikker konkurranseevne

I tråd med forslag fra Holdenutvalget, har TBU vurdert utsiktene for norsk økonomi før årets hovedoppgjør. Utvalget har merket seg at ulike anslag for utviklingen i norsk økonomi i 2014 tyder på en lavere økonomisk vekst enn i et normalår. Arbeidsledigheten anslås å holde seg uendret på dagens nivå eller øke moderat.

Utvalget har også vurdert utviklingen i norsk konkurranseevne og beskriver et svært høyt kostnadsnivå sammenlignet med andre land. Utvalget uttaler at bedriftenes konkurranseevne framover kan være usikker i deler av økonomien.

Les rapporten her