Den siste IA-avtalen (Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv), som ble undertegnet i desember 2018, gjelder for perioden 2019-2022. Spekter er part i denne avtalen, som nå omfatter hele det norske arbeidslivet. Den nye avtalen er nå konsentrert rundt to hovedmål; ett om reduksjon i sykefraværet med 10 prosent og et om reduksjon i frafall fra arbeidslivet.

Avtalen har som overordnet innretning at den skal sette arbeidsplassen i sentrum, og avtalens organisering og virkemidler skal støtte det arbeidet som ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten skal gjøre på de enkelte arbeidsplass.

Partene i avtalen er enige om å målrette innsatsen mot sju bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. De sju bransjene er:

  • Sykehus
  • Sykehjem
  • Barnehager
  • Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen
  • Næringsmiddelindustrien
  • Persontransport
  • Bygg og anleggsbransjen

Spekter har ansvaret for to av bransjeprogrammene; persontransport og sykehus. Fagdirektør i Spekter Olav Kvam, leder styringsgruppene for disse programmene. Til tross for at jobben med IA-arbeidet ble vanskeliggjort av koronapandemien i år, mener Kvam de to bransjeprogrammene begge jobber ut fra en god metodikk og at de nå opplever høy aktivitet og interesse fra virksomhetene. 

– Jeg er imponert over innsatsen til virksomhetene som deltar i bransjeprogrammene. Både persontransport og sykehus har vært til dels sterkt påvirket av den situasjonen vi har hatt de siste månedene. Likevel settes det av tid til å jobbe med sykefravær og arbeidsmiljø, forteller han.

Fokus på forebyggende arbeidsmiljø

Den nåværende IA-avtalen har et spesielt fokus på forebyggende arbeidsmiljø. Både erfaring og forskning kan vise til at arbeidsmiljøet har mye å si for å lykkes med å redusere sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet, som er de to hovedmålene i IA-avtalen.

– I bransjeprogrammet for sykehusene er hovedsatsningen nå å sette i gang med en metodikk som skal kartlegge arbeidsmiljøutfordringer i de enkelte enhetene. Både leder, tillitsvalgte, verneombud og selvfølgelig de ansatte skal delta, slik at alle stemmer blir hørt. Vi har stor pågang fra sykehusene som ønsker å starte opp med dette arbeidet, sier Kvam.

Metodikken som skal brukes i sykehusene er kalt «Der skoen trykker». Dette er en systematisk og langsiktig måte å arbeide med arbeidsmiljøet på. Denne metodikken er dessuten brukt før i sykehus, hvor den har gitt svært gode resultater. Etter en grundig kartlegging, lages det en rapport før tiltakene iverksettes. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal drive følgeforskning på arbeidet underveis.

– Jeg har stor tro på denne metodikken, den er grundig og baserer seg på forskning. I tillegg får vi enda mer kunnskap underveis gjennom AFIs følgeforskning. Metodikken passer for alle typer grupper og yrker og det er et hovedpoeng at de ansatte selv får definere hva de mener er utfordringene på jobben, påpeker Kvam.

Kartlegger hvilke tiltak som er viktige og nødvendige

Bransjeprogrammet for persontransport har valgt en litt annen tilnærming. Både Spektermedlemmer som SJ Norge, Go-Ahead, Flytoget, Vy og Sporveien er involvert i programmet på ulike måter. Busselskap som er organisert i NHO er også med.

– Dette programmet legger vekt på å se hvilke tiltak den enkelte virksomhet opplever som viktige og nødvendige, og hvordan disse kan sammenfalle med bransjeprogrammets hovedrammer. Tiltakene skal være målrettede, faktabaserte og skje gjennom et partssamarbeid i den enkelte virksomhet, forteller Kvam.

Bransjeprogrammet for persontransport er lagt opp slik at den enkelte virksomhet kan søke om midler fra bransjeprogrammet til ulike tiltak. Denne våren ble det derfor gitt økonomisk støtte til både konkrete avgrensede aktiviteter og til større prosjekter. Eksempler på slike tiltak kan være kartlegging og analyse av sykefraværet slik at videre tiltak blir mer treffsikre. Det kan også være kurs og opplæring i arbeidsmetoder, lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, informasjon om og tilrettelegging for et sunnere kosthold, oppfølging av ansatte med hyppige og lange fravær og utprøving av ulike hjelpemidler for å redusere belastninger.

– Vi er ser fram til at arbeidsmiljøportalen, som lages i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet, NAV, Arbeidstilsynet og Stami lanseres i desember 2020. Da blir dette et bredt og lett tilgjengelig tilbud til alle virksomhetene, ikke bare bransjeprogrammene, sier Kvam.

Han legger samtidig til at det nå er svært viktig å få ned sykefraværet.

– Dette er viktig både for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet. Spekter har gjennom flere år tatt til orde for at Norge trenger å bruke alle den arbeidskraften som er i stand til å arbeide, og det å redusere sykefraværet er ett viktig element for å lykkes med det, sier Olav Kvam.