Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem. Regjeringen ønsker at Norges andel av de totale forskningsmidlene i Horisont 2020 skal øke gjennom å mobilisere flere norske virksomheter til å søke om midler.

Spekter ønsker å spre kunnskap om de mulighetene som ligger i Horisont 2020, og legge til rette for at de av våre medlemsvirksomheter som har fått forskningsstøtte kan dele sine erfaringer med andre.

Det er Norges forskningsråd som bistår søkere praktisk og fungerer som koordinator for Horisont 2020. Her kan du lese mer om mulighetene og kriteriene for Horisont 2020:

http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Om_Horisont_2020/1253988679420