Kjøp av innenlandske flyruter

Spekter presiserte i høringen at Posten ikke har prinsipielle oppfatninger om fordelingen av politisk ansvar mellom nasjonalt og regionalt nivå. Hvis statlige myndigheter setter krav til postfremføring som forutsetter flytransport der det ikke er kommersielt grunnlag, må staten også ta ansvar for å sikre at slike transporttilbud finnes.

I dagens modell med statlig ansvar for flyrutekjøp, sender departementet ut et høringsbrev der det i god tid bes om innspill til utforming av nye anbud, henholdsvis for Sør-Norge og Nord-Norge. Dette sendes til berørte fylkeskommuner som innhenter synspunkter fra relevante aktører (kommuner, regionale helseforetak, Posten etc.). Spekter anser det som svært viktig at berørte interessenter høres også i en eventuell fremtidig regional beslutningsmodell, og at det sikres at de nye regionene ivaretar både interregionale og nasjonale hensyn i sine prioriteringer. 

Oppgaver i Innovasjon Norge (IN)

Spekter mener at Stortingsproposisjonen beskriver på en god måte hvordan overflytting av saksbehandling fra IN til den enkelte fylkeskommune vil kunne gi ulemper for det regionale næringslivet. Det påpekes i proposisjonen at en overflytting av oppgaver vil føre til dobbeltbyråkrati, og det vil være krevende for den enkelte fylkeskommune å bygge opp system og infrastruktur for saksbehandling. Det er derfor positivt at det ikke blir foreslått å overføre oppgaver fra IN til fylkeskommunene i stortingsproposisjonen, og Spekter signaliserte at Stortinget må slutte seg til de anbefalinger Regjeringen har på dette området.

Overføring av oppgaver på kulturfeltet

Det er svært positivt at Regjeringen har varslet en ny kulturmelding, og at ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene dermed vil bli grundig utredet i forbindelse med en helhetlig gjennomgang av kulturpolitikken. Spekter signaliserte i høringen at det er underlig at det i Stortingsproposisjonen er foreslått å overføre tilskudd til et utvalg av kunst- og kulturinstitusjoner over til fylkeskommunal forvalting. Spekter anbefalte at en beslutning om eventuell overføring av disse oppgavene må sees i sammenheng med den varslede kulturmeldingen. Dette vil sikre at Stortinget får et langt bedre og mer helhetlig beslutningsgrunnlag enn det som nå ligger i Stortingsproposisjonen.

Se høringen på Stortingets nett-TV