Noe av formålet med reformen var å få en jevnere fordeling mellom fylkene både i innbyggertall og geografisk størrelse. Det nye fylkeskartet viser imidlertid at variasjonen i folketall og landareal mellom fylkene har økt. Vi mener dette ikke på en god nok måte problematiseres og reflekteres i ekspertutvalgets konklusjoner.

Spekter understreker i høringsuttalelsen betydningen av at forslagene som ekspertutvalget kommer med må utredes nærmere før de eventuelt kan vedtas. En svakhet ved rapporten er at det ikke er tilstrekkelig utredet hva de mulige gevinstene vil være ved å la fylkeskommunene overta en så stor andel av oppgavene som det som faktisk foreslås. På den andre siden er heller ikke mulige kostnader estimert. Det synes derfor ikke som de økonomiske og administrative konsekvensene er belyst på en god nok måte. Særlig kommer dette til utrykk på områder der tunge fagmiljøer foreslåes splittet opp i desentraliserte enheter. Kompetanse er en nøkkelfaktor for en velfungerende offentlig sektor – enten oppgavene løses i staten, fylkeskommunene eller kommunene. Erfaring har vist at hvis man splitter opp tunge fagmiljøer vil det kunne svekke det tilbudet som skal gis brukerne – enten det er individer eller virksomheter som etterspør tjenester.

Les hele høringssvaret her