I budsjettforslaget foreslås det en viss opptrapping for fagskolene, men denne er ganske beskjeden.

- Det har vært en positiv utvikling rundt fagskoler som et relevant utdanningstilbud. Vi er likevel skuffet over at satsingen ikke er mer offensiv til tross for at regjeringen tidligere har signalisert at det skulle skje. Budsjettforslaget står ikke i forhold til det potensiale fagskolene har som utdanningstilbyder, sa Spekters fagdirektør Olav Wendelbo Kvam under høringen i Stortinget.

Videre trakk han frem at det er behov for bedre grunnfinansiering som et av flere bidrag for å løse fremtidens arbeidskraftsutfordringer.

Fagskolesektoren trenger i tillegg til flere studieplasser også en mer robust finansieringsordning som i det minste dekker de reelle kostnadene for fagskolene med offentlig støtte. Ifølge en studie fra NIFU i forbindelse med Grundt-utvalget (Fagskoleutvalget) er ikke dette tilfelle. På sikt er dette viktig for kvalitetsutvikling og minst like viktig som en satsing på studieplasser alene.

Tilpasninger i Statens lånekasse – et paradigmeskifte

Det foreslås tilpasninger i Lånekassen som bedre skal legge til rette for at voksne kan ta utdanning og videreutdanning. Spekter mener dette er et paradigmeskifte i bruk av Lånekassen som virkemiddel.

- Det er svært positivt at det foreslås en omlegging i Lånekassen som i større grad legger til rette for livslang læring, sa Kvam

- Samfunnet og utviklingen i arbeidslivet går i en retning hvor livslang læring er nødvendig og karriereskifter det vanlige. Da er det en bra tilpasning når statens eget virkemiddel – Lånekassen tilpasser seg dette slik at flere får mulighet til å være med på denne utviklingen, fortsatte Kvam.

Positivt med økning i antallet studieplasser, men behov for flere praksisplasser

Regjeringen foreslår en viss opptrapping av studieplasser, blant annet med 75 plasser innen helse- og sosialfag (med vekt på sykepleierutdanning). Spekter påpekte i høringen at tilgang til gode og relevante praksisplasser er en flaskehals, særlig i sykepleierutdanningene.

- Det er viktig å utvikle flere gode og relevante praksisarenaer, og også utvikle nye og innovative modeller for praksis og veiledning. Dette kan være eksempelvis simulatortrening og. Spekter skulle gjerne sett at det var satt av midler i budsjettforslaget til et slikt utviklingsarbeid for praksis og veiledning, avsluttet Kvam.

Les hele Spekters innspill her: 

Se høringen på Stortingets Nett-TV