Han varslet strengere oppfølging av ventelister, og forutsatte at medisinskteknisk utstyr og personell må utnyttes bedre.
- Det hjelper ikke at operasjonssykepleierne er på jobb hvis legene er på seminar, fastslo Høie.

Norsk helsetjeneste scorer høyt på overlevelse, men ikke fult så bra på opplevelse for pasientene.
- Pasientene venter tidvis unødvendig lenge, og det er for stor variasjon i sykehusenes utnyttelse av utstyr og personell, sa Høie

Han understreket at regjeringen nå har redusert krav og mål fra 100 til 50, og mente færre og tydeligere krav vil bidra til å sette pasienten mer i sentrum.

To-deling av akuttilbud?

Statsråden gikk også langt i å signalisere at det kan være aktuelt å dele morgendagens akuttilbud i to – ett for kirurgi og ett for indremedisin.

Fornøyd med tariffoppgjøret

Høie påpekte også at han var fornøyd med at årets tariffoppgjør var gjennomført uten konflikter i helsetjenesten, og var spesielt tilfreds med at spørsmålet om faste ansettelser for leger i spesialisering nå er løst og at det er lagt til rette for bedre ordninger for sykepleiere i videreutdanning.

Armod nok til alle

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter understreket at selv om et sterkt offentlig helsevesen skal være grunnpilaren i helsetilbudet, er det armod nok til alle.

-Et av målene med reformen «Fritt behandlingsvalg” er at pasientenes valgfrihet skal øke. Dermed er det selvsagt også andre aktører i større grad kommer til å levere helsetjenester på vegne av det offentlige, sa Bratten.

Administrerende direktør Grethe Aasved i Aleris Helse etterlyste en sterkere formalisering av samarbeidet med helseforetakene fremover. Hun mente at dagens anbud er basert på et utdatert syn på hva private sykehus kan gjøre, og for kortsiktige avtaler. Samtidig uttrykte hun sterk tiltro til at helseministerens ambisjoner om å utvikle «pasientens helsetjeneste» er mer enn fagre ord.

Regler og paragrafer tynger

Bratten pekte videre på at mengden regler, paragrafer, skjemaer og krav til dokumentasjon er i stor i helsesektoren.

- Jeg mener politikerne må tenke seg godt om før regnet av regler og paragrafer tynger enda mer enn det gjør i dag. Og de må i hvert fall ikke kritisere lederne for å drive med byråkrati når det er politikerne selv som har pålagt dem det, sa Bratten.

Hun fikk støtte fra sykehusdirektør Just Ebbesen fra Sykehuset Østfold. Han oppfordret helseministeren til å fjerne en del måleparametere og innføre mer resultatorientering.

Hvor har pengene blitt av?

Administrerende direktør Lars Erik Flatø på Lovisenberg sykehus slo fast at det som resultat av samhandlingsreformen allerede er flyttet om lag én milliard kroner fra spesialisthelsetjenesten til kommunene.

Han mente det er utfordrende at det ikke finnes tilsvarende verktøy for å styre eldreomsorgen i kommunene som det gjør for spesialisthelsetjenesten.

- Det er grunn til å spørre hvor pengene som er overført til kommunene har blitt av. Det er forstemmende å se at det ikke har gitt bedre resultater, mente Flatø.

Se innleggene fra frokostmøtet:

Avsluttende politiske kommentarer fra Tor Mikkel Wara og Bjarne Håkon Hanssen, First House: