Hun understreket at den norske modellen, med tett samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter, har bidratt til at vi har håndtert krevende tider i konsensus.

- Nå står vi overfor en ny tid der oljevirksomheten på sikt vil avta og andelen eldre vil øke så mye at det blir krevende å sikre nok arbeidskraft. I dette bildet må vi videreutvikle det som har gitt oss suksess, nemlig den norske samarbeidsmodellen, sa Bratten.

Høy organisasjonsgrad avgjørende

Bratten viste til FAFOs forskningsprosjekt NORDMOD (2014), som beskriver at det må kraftfulle politiske grep til for å opprettholde modellen slik vi har kjent den til nå, og at de nordiske landene må omstille seg kraftigere enn hittil.

To suksessfaktorer fremheves. Arbeidslivets organisasjoner må bidra, og politikerne må klare å fornye virkemidlene og utvikle strategiske kompromisser.

- Jeg og mine kolleger i de andre arbeidsgiverforeningene må stille oss spørsmålet om hvordan vi kan høyne organisasjonsgraden på arbeidsgiversiden. Det samme må fagforeningene gjøre. Hvordan skal de få unge som helst engasjerer seg via klikk og likes i sosiale medier til å melde seg inn i organisasjoner, spurte Bratten.

Arbeidskraft må sikres

Hun pekte på at tilgang på nok arbeidskraft er en forutsetning for videre norsk suksess. Hun mente mer fleksibilitet og bedre muligheter til å tilrettelegge arbeidstid for at folk skal kunne jobbe hel stilling og fortsette i jobben etter at de er fylt 62 år må til.

-Jeg si at det er defensivt å ville reversere de helt marginale endringene som nylig ble gjort i arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Når alt annet endres i arbeidslivet, er det rart om vi ikke skulle ha behov for endringer i arbeidstidsbestemmelsene også, fastslo Bratten.

Styringsoptimismen må dempes

Bratten understreket også at det er viktig at politikernes styringsiver ikke tar overhånd.

-Et suksesskriterium er å ha tillit til at arbeidsgivere, fagforeninger og medarbeidere på den enkelte arbeidsplass kan finne løsninger sammen. Det gir innovasjon, produktivitet og nyskapning, sa Bratten

Hun fortalte at Spekter ser flere alvorlige tegn på at grunnlaget for å drive effektiv ledelse med tradisjonell medvirkning fra de ansatte og deres organisasjoner, vanskeliggjøres av myndighetenes styrings- og tilsynsiver.