Arbeidsgiverforeningen Spekter har sammen med en rekke andre aktører nå sendt brev til samferdselsministeren om situasjonen for containertransporten på bane i Norge.

Situasjonen er ikke bærekraftig. Næringen trenger et svar seinest våren 2019 om hvorvidt det faktisk kommer en støtteordning for gods på bane i Norge.

Togselskapene vil måtte avvikle driften dersom det ikke er utsikter til en støtteordning som kan få driften i økonomisk balanse. Støtteordningen er ment å være midlertidig, i påvente av at forbedringer i jernbaneinfrastrukturen de nærmeste ti årene skal muliggjøre lønnsom drift. I denne mellomfasen anser vi en støtteordning som et relativt billig miljø- og trafikksikkerhetstiltak.

En eventuell full avvikling av containertransporten på bane i Norge, vil føre til en økning på omtrent 1000 flere trailere om dagen på veiene mellom landsdelene. Det vil gi flere ulykker på veiene, og øke de årlige klimagassutslippene med omtrent 175 000 tonn CO2.

Skal man ha noe som helst håp om å oppnå Stortingets og regjeringens transportmål, må næringen overleve de nærmeste årene. Stortinget og regjeringen har som ambisjon at 30 prosent av veigodset på strekninger over 300 km skal overføres til sjø og bane innen utløpet av 2029.

Konkurransen fra veitransporten er sterk. De økonomiske tapene for godstogselskapene er store. Med dagens rammebetingelser av blant annet korte kryssingsspor og avgifter for å trafikkere på sporet, ser ikke næringen en framtid uten støtten.

Brevet er sendt sammen med

  • Green Cargo og CargoNet, som er togselskapene som står for transporten i Norge
  • Posten / Bring, som er blant jernbanens aller største godskunder
  • LO, LO Stat, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund

I mai gjorde Spekter rede for tilsvarende støtteordninger i Sverige, Danmark, Østerrike og Italia i brev til Samferdselsdepartementet. Det finnes også støtteordninger i UK og nylig også godkjent en ordning i Belgia. Støtteordningene skal bidra til å oppfylle EUs mål om overføring av 30 prosent av veigodset på strekninger over 300 km til sjø og jernbane innen 2030.

I juni leverte Spekter en beskrivelse av nødvendig støttenivå og hvordan støtteordningen burde se ut til Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet. Departementets ledelse sitter nå og vurderer disse innspillene, sammen med ulike utredninger som er gjort.