Utvalget som har vært ledet av Ragnhild Lied la denne uken frem utredningen «Med rett til å mestre».

Kvam mener mange av tiltakene i rapporten vil kunne støtte opp under målsettingen om at flest mulig skal ha en tett tilknytning til arbeidslivet og arbeide lengst mulig.

-Kommer flere elever seg gjennom videregående skole, vil det bidra til at de får en sluttkompetanse som arbeidslivet etterspør, eller som gir grunnlag for høyere utdanning, sier Kvam.

Ekspertutvalget har undersøkt hvor godt dagens videregående opplæring forbereder elever til studier og jobb. Forslaget innebærer at alle skal få rett til å fullføre videregående, og ikke som i dag kun ha rett til et visst antall år med videregående opplæring.

I tillegg mener utvalget at den videregående opplæringen skal være basert på den enkeltes kvalifikasjoner. Med det menes at elever som ikke har et godt nok faglig nivå fra ungdomsskolen, skal få innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk på videregående skole. Elevene må bestå faget på ett nivå for å kunne gå videre til neste fagnivå.

Videre foreslås det at elevenes sluttkompetanse skal legge sterkere føringer for innholdet i den enkelte elevs opplæring. Dette er uavhengig av om sluttkompetansen er studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Spekter har deltatt i utvalgets referansegruppe.

- Spekter vil være tett på det videre arbeidet med å utvikle videregående opplæring, slik at flere ungdommer fullfører og får en kompetanse som arbeidslivet etterspør, avslutter Kvam.

Rapporten i sin helhet kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/2c79526bf80444b7ba90d1f22e52530b/no/pdfs/nou201920190025000dddpdfs.pdf