Det offentlige utvalget som har vurdert den offentlige støtten til barnefamiliene, foreslår i sin utredning en omfattende omlegging av støtteordningene.

Spekter har ved gjentatte anledninger pekt på at en rekke av dagens støtteordninger hindrer både likestilling og arbeidslinjen, noe også Barnefamilieutvalget fastslår. 

Bør endre pappapermen

Utvalget anbefaler blant annet at 9 uker rundt fødselen forbeholdes mor, mens de resterende 40 ukene foreldrepermisjon fordeles likt mellom foreldrene.

-All erfaring viser at fedre ikke tar ut mer pappaperm enn det som er øremerket dem. I 2017 bør det være en selvfølge at kvinner og menn deler likt på omsorgen for små barn, men frivillighet har ikke bidratt til jevnere fordeling av foreldrepermisjonen. Derfor er det en god idé å endre ordningen, slik at far igjen får mer permisjon øremerket seg, sier Bratten.

Hun viser til at etter at regjeringen reverserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker, gikk andelen fedre som tok ut 14 uker eller mer ned, fra 23 prosent i 2015 til bare 6 prosent i 2016. 

Kontantstøtten bør fjernes

Spekter mener det også er verdt å gjennomføre utvalgets anbefaling om å fjerne kontantstøtten.

-Kontantstøtten er direkte likestillingshemmende. Hele 75 prosent av kontantstøttemottakerne er kvinner. Ordningen holder altså kvinner hjemme, og menn i jobb, sier Bratten.

Hun viser til at dette ikke minst gjelder blant innvandrerkvinner, som i langt større grad enn norske kvinner mottar kontantstøtte. Det utbetales nå kontantstøtte for 45 prosent av innvandrerbarna, og for 16 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn.

 -Kontantstøtten begrenser disse kvinnenes tilknytning til arbeidslivet, hindrer økonomisk selvstendighet og reduserer muligheten til å kvalifisere seg for avansementsmuligheter og lederstillinger, påpeker Bratten.

Mange relevante anbefalinger

Utvalget foreslår blant annet også hyppigere barnehageopptak, billigere eller gratis barnehage/SFO og selvstendig opptjening av fødselspenger for far, som da ikke lenger vil være avhengig av at mor har rett til fødselspenger.

- Hensynet til arbeidslinjen går igjen i mange av utvalgets drøftinger og vurderinger. Med tanke på det arbeidskraftbehovet Norge har i årene som kommer, er det avgjørende å legge til rette for at flest mulig kan delta mest mulig i arbeidslivet. Når tiltakene i tillegg kan styrke likestillingen, er det ingen grunn til å vente med å gjennomføre dem, sier Bratten.

Barnefamilieutvalgets utredning skal nå ut på høring, og Spekter vil da avgi høringssvar.


Les mer om utvalgets forslag her