- Jeg opplever at forhandlingene så langt har vært konstruktive og at partene forholder seg lojalt til de inntektspolitiske forutsetningene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I de virksomhetene som er ferdig med forhandlingene, har man blant annet lagt de avtalte kriteriene om bedriftens økonomi, konkurranseevne, produktivitet og fremtidsutsikter til grunn. Det innebærer at bedrifter som sliter har lavere lønnsvekst enn de som gjør det godt. 

- Inntrykket er at er partene lokalt har vært løsningsorientert. Flere virksomheter kom denne gang til enighet uten å måtte be om bistand fra sentralt hold. I de avsluttende sentrale forhandlingene var det dessuten færre virksomheter enn før og forhandlingsprosessene ble avsluttet svært tidlig de fleste steder, sier Bratten.

Det er for tidlig å si noe om det samlede økonomiske resultatet, dette vil vi først se når Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger frem sin rapport februar/mars 2014.

Frister for sykehusene

I sykehusene pågår det nå lokale forhandlinger med alle forbund. Disse forhandlingene skal være avsluttet til følgende frister:

  • Unio-forbund: Fredag 31. mai
  • Akademikerne (unntatt Den norske Legeforening): Onsdag 5. juni 
  • LO-forbund: Fredag 14. juni       
  • YS-forbund: Mandag 17. juni
  • Den norske Legeforening: Fredag 21. juni