Regjeringen har den siste tiden kommet med en rekke tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Etter at ordningen om lønnsstøtte ble presentert fredag i forrige uke har regjeringen vært i dialog med ESA og i forhandlinger med SV, og deretter lagt frem en forbedret ordning med blant annet høyere tak for lønnsstøtte per ansatt. Samtidig er det grunn til å følge nøye med på om «alle eller ingen»-prinsippet, som innebærer at virksomhetene må unnta samtlige ansatte fra permittering for å kunne bruke ordningen, vil medføre at flere enn nødvendig blir permittert. 

Bratten understreker at Spekter har forståelse for at regjeringen med bakgrunn i smittesituasjonen innfører nye og strengere restriksjoner for å redusere presset på helsetjenestene. Samtidig påfører innstrammingene store utfordringer for mange virksomheter og deres ansatte. 

– Det er bra at regjeringen har innført flere kompensasjonstiltak for virksomheter som blir rammet av smittevernsrestriksjoner. Vi håper disse støttetiltakene er mest mulig treffsikre, og at de bidrar til aktivitet og mest mulig normal drift i virksomhetene. Det er viktig at tiltakene justeres hvis de ikke virker slik de er tiltenkt, dessuten må ordningene avvikles så snart det ikke lenger er grunnlag for dem, sier Bratten.  
 

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning

Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

 • Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. Covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd, og §14d og §15.
 • Omsetningsfallet i foretaket må i hovedsak skyldes de lovpålagte begrensningene.
 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

Hvem kan få lønnsstøtte?

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

 • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene
 • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer
 • Persontransport

Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.  

Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (f.eks ordninger under kultur eller samferdsel). Støttebeløpet per måned er oppad begrenset til 40 000 kroner per måned per arbeidstaker og maksimalt 80 pst. av arbeidstakers utbetalte bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift i støtteperioden. Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, f.eks. faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember Det sikrer at de som ble rammet av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført i desember, og som har tilpasset seg ved å permittere ansatte, likevel kan få lønnsstøtte for desember måned.

Fortsatt krevende for kultursektoren

Med bakgrunn i de siste innstrammingene som ble innført er det fra natt til onsdag 15. desember kun lov til å samle 50 publikummere i saler med faste, tilviste plasser. 

– Dette betyr i praksis en ny nedstenging for mange av våre kulturmedlemmer, og det er prekært med målrettede kompensasjonsordninger, som sikrer trygghet for videre drift, sier Bratten. 

Regjeringen har lagt frem støtteordninger for kultur på totalt 1,1 milliarder kroner. Spekter er fornøyd med at man tar sikte på å forbedre kompensasjonsordningen forvaltet av kulturrådet. Kompensasjonsordningen skal gjelde fra 1. november 2021, men må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. 

– Vi ser frem til å motta forslag til forskrift, der vi på vanlig måte vil involvere medlemmene for å forme vårt innspill., sier Bratten.
Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Ordningen vil ha samme innretning som tidligere. Spekter er fornøyd med at regjeringen samtidig varsler kompensasjon til institusjoner som ikke fanges opp av kompensasjonsordningene i Kulturrådets portefølje, slik at de allerede nå sikres en trygghet for å opprettholde driften og ha folk i arbeid. 

– Spekter er i dialog med departementet for å sikre nødvendige tilpasninger av ordningene, slik at de på en best mulig måte kommer kulturvirksomhetene til gode, sier Bratten. 

Støtten til kultursektoren fordeles på følgende måte:

 • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022
 • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022
 • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde
 • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.