Spekter mener det ikke bør iverksettes omfattende tiltak som rammer arbeidsgivere bredt, når problemet er svært marginalt.

Spekter har hatt fått klare tilbakemeldinger fra medlemmene i alle sektorer at det vil skape en utfordrende likviditetsmessig situasjon å avsette opptjente feriepenger på egen bankkonto, og fikk gjennomslag for at dette tiltaket blir ikke gjennomført. Spekter har vært representert i utvalget som har sett på om det er behov for å sikre utbetaling av feriepenger bedre enn i dag.

Utvalget har diskutert et forslag om å avsette feriepenger på egen konto, men har konkludert med at det ikke er hensiktsmessig. I stedet foreslår utvalget at arbeidsgiver får en plikt til å gjennomføre reelle drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte dersom det inntrer forhold som gir grunn til å tro at feriepengene helt eller delvis ikke vil bli utbetalt til rett tid. Dette vil være et målrettet tiltak for å sikre at virksomheten har oppmerksomhet rundt å utbetale feriepenger til rett tid.

Et samlet utvalg foreslår også at det utarbeides en veileder om temaet feriepenger. Det vil kunne bidra til økt bevissthet rundt virksomhetenes feriepengehåndtering, og kan forebygge at virksomheter havner i en situasjon hvor de ikke har likviditet til å utbetale feriepenger når de skal.

Svært få som ikke får utbetalt feriepenger i rett tid

I forbindelse med utvalgsarbeidet, utarbeidet Fafo en rapport som viser at det er svært få arbeidstakerne som ikke får utbetalt feriepenger i rett tid. Det er også flertallet i utvalget enig i.

Rapporten viser blant annet at:

  • De aller fleste får feriepenger som de skal, selv under pandemien
  • Arbeidsgiverne prioriterer å utbetale feriepenger selv når de har økonomiske problemer

Kostnadene på tiltakene må veies opp mot det begrensede omfanget

Når rapporten viser at omfanget av manglende utbetalinger av feriepenger er svært lavt, er Spekter enig med flertallet i utvalget i at eventuelle tiltak for arbeidsgiver, må ha begrensede kostnader.

Spekter støtter utvalget som mener at tiltak for å sikre feriepenger må være:

  • Egnet til å løse utfordringene med rettidig utbetaling av feriepenger
  • Målrettede, slik at de faktisk vil bidra til rettidig utbetaling av feriepenger
  • Kostnadene på tiltakene må gjenspeile problemomfanget

Les rapporten fra Feriepengeutvalget på regjeringen.no

Les rapporten til Fafo om utbetaling av feriepenger her