Bakgrunnen for høringen på Stortinget, var et Dokument 8-forslag om å  gjeninnføre konkrete og tydelige krav om å redusere deltidsbruken i norske sykehus.

-Styrene i helseforetakene har vedtatt mål og tiltak for å øke heltidsandelen. Det arbeidet som er igangsatt vil fortsette med uforminsket styrke, uavhengig av rapporteringskrav, sa Spekters representanter. De påpekte også behovet for endringer i arbeidsmiljøloven slik at ledere får økt handlingsrom til å tilrettelegge arbeidstidsordninger som er tilpasset driftsmessige behov og den enkelte ansattes livssituasjon og ønsker.

Få småbrøker i helseforetakene

Det er svært få små stillingsbrøker i helseforetakene. I Helse Sør-Øst, som omfatter 3/4 av de ansatte i sykehusene, er det for eksempel under 1 prosent som har under 20 prosent stilling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant helseforetakene i Helse Sør-Øst er om lag 90 prosent, hvor Oslo Universitetssykehus ligger på 97 prosent i gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

Mesteparten av deltiden er frivillig

Helseforetakene konsentrerer innsatsen med å redusere deltid blant de som har et fast ansettelsesforhold og om ønsker å jobbe mer. Tall fra helseregionene viser at man har hatt en betydelig reduksjon i andelen som jobber deltid. Det forventes nå at tallene flater ut. En del av dette skyldes at det meste av deltiden er ønsket av de ansatte.

En kartlegging gjort av Spekter i 2012 viser at kun 6,4 prosent av de deltidsansatte i sykehusene ønsker hel stilling. 13,6 prosent ønsket å øke stillingsandelen, men ikke til hel stilling. Det store flertallet ønsker altså ingen endring i stillingsprosent. Samtidig sier 7 av 10 av de som jobber deltid i Norge at de ønsker å jobbe mer dersom de får mer tilpasset arbeidstid (Opinion Perduco 2013).

Nye tiltak knyttet til arbeidstidens organisering og tilpassing til den enkeltes hverdag, står derfor sentralt i arbeidet med å få flere til å velge deltid. Ytterligere analyser av dette må være en viktig del av mandatet til det varslede Arbeidstidsutvalget.Krevende arbeidstidskravI tillegg til at det meste av deltiden er frivillig, har enkelte arbeidstakerorganisasjoners krav til organisering av helgearbeidet gitt store utfordringer i arbeidet med å redusere deltid.

Både skift/turnusutvalget og ulike forskere har slått fast at helgearbeid har stor betydning for hvordan deltid oppstår. Skift/turnusutvalget slo sågar fast at det er vanskelig å se en løsning på deltidsutfordringene uten å se nærmere på helgearbeidet.

Arbeidsretten har nylig slått fast i en sak mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund at det ikke er en tariffmessig rett å arbeide hver tredje helg, slik det er blitt hevdet.

Spekter forventer at helgearbeidet etter dommen vil kunne fordeles på en bedre måte. Det har til nå vært for lett for fagforeningene å legge ned veto mot helgearbeid, selv om helgearbeidet har vært innenfor lovens grenser. Resultatet har vært økt andel deltid, og i verste fall overtid og brudd på arbeidsmiljøloven dersom vaktene ikke er dekket opp. Det har vært en uholdbar situasjon for ledere som sitter med ansvaret for at den enkelte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Krevende arbeidstidskrav

I tillegg til at det meste av deltiden er frivillig, har enkelte arbeidstakerorganisasjoners krav til organisering av helgearbeidet gitt store utfordringer i arbeidet med å redusere deltid.Både skift/turnusutvalget og ulike forskere har slått fast at helgearbeid har stor betydning for hvordan deltid oppstår. Skift/turnusutvalget slo sågar fast at det er vanskelig å se en løsning på deltidsutfordringene uten å se nærmere på helgearbeidet.

Arbeidsretten har nylig slått fast i en sak mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund at det ikke er en tariffmessig rett å arbeide hver tredje helg, slik det er blitt hevdet. Spekter forventer at helgearbeidet etter dommen vil kunne fordeles på en bedre måte. Det har til nå vært for lett for fagforeningene å legge ned veto mot helgearbeid, selv om helgearbeidet har vært innenfor lovens grenser. Resultatet har vært økt andel deltid, og i verste fall overtid og brudd på arbeidsmiljøloven dersom vaktene ikke er dekket opp. Det har vært en uholdbar situasjon for ledere som sitter med ansvaret for at den enkelte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Samarbeid er avgjørende

Spekter og LO/Fagforbundet arbeider tett sammen for å bidra til å løse bemanningsutfordringene i helseforetakene. Flere heltidsstillinger, flere læreplasser og økt fokus på utdanning og kompetanse er viktige tema på dagsorden. Utfordringen med helgearbeidet er en sentral del av dette arbeidet.

Partene har blant annet avtalt høyere godtgjøring for de som jobber mer på lørdag og søndag, for å se om det kan bidra til mer heltid. I tillegg er det enighet om å stimulere til enda mer oppgavedeling og samhandling mellom faggrupper i sykehus og mellom sykehus og kommuner. Da trenger vi folk på jobb i heltid for å sikre god kontinuitet rundt pasienten.

For å få ytterligere kraft i arbeidet med å redusere deltid, må imidlertid flere av de sentrale arbeidstakerorganisasjonene bidra på samme måte. Til nå har ikke det vært ønsket av de øvrige fagforeningene, men Spekter vil ta opp dette på nytt i det kommende lønnsoppgjøret.

Last ned hele innspillet fra Spekter her