Hvilke tilpasninger krever det nye arbeidslivet og hvordan skal arbeidsmiljøloven utvikle seg framover? Dette var tema på NTL-konferansen i dag, hvor Spekter var invitert til innlegg og debatt.

I sin innledning la Wikdahl vekt på arbeidsmiljølovens betydning for vern og trygghet i det norske arbeidslivet, og understreket behovet for at faste stillinger skal være hovedregelen.

– Det er et stort behov for innovasjon og omstilling i norsk nærings- og arbeidsliv. Faste ansatte arbeidstakere har en sterkere tilknytning til arbeidslivet, engasjerer seg mer og vet å si fra. Etter Spekters syn var det ikke behov for å utvide adgangen til midlertidige ansettelser i 2015. Erfaringene viser også at det er en bestemmelse som er lite brukt. – Hovedregelen i arbeidslivet må derfor fortsatt være faste, hele stillinger, sa Wikdahl.

Debatt om arbeidstid

Arbeidstid ble tema i debatten, og Wikdahl understreket behovet for at dagens bestemmelser suppleres med en ny bestemmelse knyttet til skift/turnusarbeid, slik Arbeidstidsutvalget har foreslått.

– Samfunnskritiske virksomheter som driver døgnkontinuerlig drift må ha et sikkerhetsnett dersom de ikke får de avtaler de trenger for å lage helt ordinære arbeidsplaner, sa Wikdahl.

Hun understreket videre at arbeidstidsordninger som går utover lovens bestemmelser, for eksempel såkalte nordsjøturnuser, selvsagt fortsatt må inngås med sentrale fagforeninger som i dag.

Kompetanse- og omstillingstrygghet må inn i vernediskusjonen

Wikdahl tok deretter et tilbakeblikk på hvordan vernebestemmelsene har utviklet seg over tid, fra å være bestemmelser knyttet til fysisk vern på arbeidsplassen til å også omhandle det psykososiale arbeidsmiljøet fra 1960- og 70-tallet. Fra 2005 ble det presisert i loven at arbeidsplassen også skal være helsefremmende.

 - Nå må vi også bringe kompetansetrygghet og omstillingstrygghet inn i vernediskusjonen, sa Wikdahl.  Hun viste til at de fleste av dagens reguleringer er utformet i en tid da det var vanlige å være i én type stilling, og gjerne i samme virksomhet, hele livet (stillingstrygghet). 

- Nå går digitaliseringen raskt, arbeidsoppgavene endres i høyt tempo, noen jobber forsvinner helt og andre kommer til. Med tanke på at 2/3 av dagens førsteklassinger vil gå inn i jobber som ennå ikke finnes, må vi legge bedre til rette for at kompetanse kan utvikles gjennom hele yrkeslivet. Både for å beholde den jobben man har i en bedrift, men også for lettere å kunne bytte både bransje og arbeidsoppgaver, må en av våre viktigste oppgaver i arbeidslivet fremover være å legge til rette for at hver og én kan holde sin egen kompetanse relevant og oppdatert slik at man har en jobb og gå til. Hvis ikke er det en reell fare for at mange faller fra, sa Wikdahl.

Les også: Kompetanse i akselerasjonens tidsalder