Spekter støtter konklusjonene i Klimautvalget 2050 sin rapport.

– Vi ser dette som en viktig kunnskapsbase for regjeringens politikk. De fastsatte klimamålene for 2030 og 2050 bør legges til grunn i alle politiske beslutninger, sier Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i Spekter.

Spekter har avgitt høring i forbindelse med Klimautvalget 2050 sin rapport Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050.

I dette høringssvaret viser Spekter eksempler på hvordan klimautfordringen treffer både samferdsels- og helsesektoren, hvordan virksomhetene jobber for å møte den, og hvordan det trengs ulike virkemidler for å få fart på omstilling og teknologi med ulik grad av modenhet.

Risiko har en kostnad

– Hvis medlemsvirksomhetene våre ikke kan være trygge på at rammebetingelsene forblir konstante, eller utvikler seg forutsigbart gjennom investeringens nedskrivningstid, medfører det en risiko som må tas med i lønnsomhetsberegningene. Med andre ord: Jo mindre forutsigbarhet myndighetene kan tilby for at rammebetingelsene støtter lønnsomheten i klimainvesteringer, desto kraftigere virkemidler må tas i bruk for å oppnå samme effekt, påpeker Stende.

Spekter understreker derfor viktigheten av å opprettholde og styrke allerede vedtatte virkemidler i en forhåndsdefinert periode for å sikre bedriftenes omstillingsarbeid. Forutsigbarhet i karbonprisen er avgjørende, og Spekter støtter innføringen av en karbonprisbane for ikke-kvotepliktige utslipp også etter 2030. Det bør søkes brede politiske forlik for å sikre denne forutsigbarheten.

– I tillegg til å forsterke forurenser betaler-prinsippet, må det vedtas virkemiddelpakker hvor det gis støtte til innovasjon, teknologiutvikling og -implementering. Forbud, påbud og kunnskapsspredning må brukes mer aktivt der det er hensiktsmessig. Klimamålene må også legges til grunn i all planlegging – for eksempel ved utarbeidelsen av Nasjonal transportplan, understreker Stende.

Til sammen vil dette bidra til at det kan forsvares økonomisk og praktisk for den enkelte virksomhet å gjennomføre klima- og energitiltakene, til at innovasjon kommer tidligere i gang, og til at omstillingen skjer raskere.

– Der det settes klimamål i tildelings- og oppdragsbrev til offentlige virksomheter, må det følge med finansiering og fullmakter som gjør det mulig å nå målene, sier Stende.

Klimatiltak bør bidra til å spare knappe ressurser

Utvalget påpeker at det vil bli utfordrende å få til en rask nok omstilling når alle ressurser er knappe – både energi, areal og arbeidskraft. Spekter mener energieffektivisering er en åpenbar løsning som det bør satses mer på. Spekter peker samtidig på at man også bør gjennomføre tiltak som sparer arbeidskraft og gir andre samfunnsøkonomiske gevinster.

Les hele Spekters høringssvar her:  (PDF, 287KB)