Venter på svar om servicenivå og betaling for posttjenester

Siden 1981 har Posten Norge nedbemannet 60 prosent av staben, og arbeidet fortsetter når A og B-post slås sammen. Men det sendes stadig færre papirbrev, og portoinntektene faller raskt. Posten har beregnet at Regjeringens forslag til offentlig kjøp neste år er 540 millioner mindre enn merkostnadene for å opprettholde blant annet postomdeling fem dager i uken.

Spekter mener at Staten enten må gi Posten handlefrihet til å tilpasse servicenivået i leveringsplikten, eller dekke de reelle merkostnadene for å opprettholde det servicenivået Posten er pålagt.

– Samferdselsdepartementet får nå utredet alternative servicenivåer i leveringsplikten og konsekvenser for statlig kjøp av tjenester. Det haster å få dette på plass, sa Germiso.

Forutsigbar finansiering gir mer effektivt vedlikehold

Germiso pekte på erfaringene med Nye Veier AS, som viser at kostnader, framdrift og samfunnsnytte kan forbedres betydelig ved hjelp av forutsigbar finansiering og frihet til selv å prioritere og justere rekkefølge, kontraktsformer med mer.

– Spekter er fornøyd med forslaget om å gi Bane NOR sikkerhet til å inngå drifts- og vedlikeholdskontrakter på inntil 3 mrd. kroner per år. Denne typen forutsigbarhet er avgjørende for å få utnyttet Stortingets bevilgninger mer effektivt, sa han.

I Regjeringens budsjettproposisjon er det ikke foreslått nok midler til å hindre at vedlikeholdsetterslepet øker neste år. Økt etterslep betyr dessverre flere feil og forsinkelser for togpassasjerer og godskunder. Dersom Stortinget i sine forhandlinger blir enige om å bevilge mer til jernbaneformål, mener Spekter at disse bør prioriteres til vedlikehold.

Gods på bane må kompenseres for nye infrastrukturavgifter

Stortinget har vedtatt at mer gods skal overføres fra vei til sjø og bane. Samtidig innføres det infrastrukturavgifter på jernbanen blant annet som følge av EU-regelverk. Dette er allerede innført i Danmark, men der innførte man også en EU-godkjent miljøstøtteordning som nuller ut avgiften for godstransporten.

– Spekter har oppfordret Jernbanedirektoratet til å foreslå en slik kompensasjonsordning med forutsigbarhet som gjør at godskundene trygt kan satse på jernbane også for framtida, sa Germiso.

Elvarebiler rammes av engangsavgift: Spekter ber om forutsigbarhet basert på 2025-målet

– Kun 2 prosent av varebilene som er solgt i år er elektriske, sa Germiso. Forslaget om engangsavgift på elbiler har vært presentert som en slags luksusavgift. Men det er ikke luksusen som er foreslått avgiftsbelagt, det er vekten – og det rammer nye elvarebiler. Som et eksempel er vil regjeringens forslag gi en nøktern elektrisk varebil som Volkswagen e-Crafter akkurat den samme avgiftsøkningen som Mercedes SLS AMG Coupé Electric – en todørs luksussportsbil til 3,3 millioner.

– Ekstra egenvekt på en elvarebil er ikke en luksus – det er en ulempe som næringskundene må tåle for å være miljøvennlige. Nå foreslås det altså å legge avgift på toppen av denne ulempen. Spekter anbefaler i stedet at det lages en forhåndsutredet og politisk bredt forankret plan for avgifter og andre rammebetingelser basert på at alle nye person- og varebiler solgt i 2025 skal være nullutslippskjøretøy, avsluttet han.

Arbeidstidsutvalgets forslag må gjennomføres for å sikre effektiv drift

– Spekter har merket seg regjeringens omtale av den krevende økonomiske situasjonen Norge er på vei mot. Budsjettet viser behov for produktivitetsvekst, som også treffer Spekters medlemmer, sa Høven.

Budsjettforslaget betyr at omstillings- og produktivitetsarbeidet i virksomhetene må fortsette med full styrke. Produktivitetskommisjonen støttet blant annet Arbeidstidsutvalgets forslag om nye regler for skift/turnusarbeid. Dette ligger under Arbeids- og sosialkomiteen, men vi sier det også her, fordi en slik endring vil gjøre det enklere å sikre effektiv drift av tjenestene i samferdselssektoren.

– Det på høy tid at man følger opp med nødvendige lovendringer, slik Arbeidstidsutvalget anbefaler, sa han.

Les Spekters notat til komiteen her:

Se høringen på Stortingets nett-TV