Colbjørnsen har nylig intervjuet toppledere innen seks ulike Spekter-virksomheter. Han pekte på faktorer som begrenser handlingsrom og gjennomføringskraft. Blant annet oppleves stadige omkamper og endring av rammebetingelser som krevende.

- Det er viktig med eierstyring på et overordnet nivå, ikke på detaljer. Det er ikke lett når departementet for eksempel legger seg bort i postkasseplassering. Dette er saker posten trolig er bedre til å avgjøre enn en statsråd, sa Colbjørnsen.

Han viste videre til at tillitsvalgte i prinsippet er en viktig informasjons- og legitimeringskanal, men at det krever at tillitsvalgte faktisk har kontakt med medlemmene og ikke sitter for tett på ledelsen.

- Det er også verdt å merke seg at tillitsvalgte har fått tillagt seg rettigheter til å ta beslutninger de ikke har ansvar for. Jeg blant annet fått referert at de definerer seg selv som den ”uformelle direksjonen”. Det kan gjøre det svært krevende for ledere som har det reelle ansvaret, sa Colbjørnsen.  

Fortsatt en lang vei å gå

Forsker og rådgiver Rolf Utgård har på oppdrag fra Spekter foretatt en undersøkelse av hvordan det såkalte fellesprosjektet oppfattes i utvalgte industribedrifter og helseforetak. Utgård har gjennomført intervjuer med både topplederne og tillitsvalgte i de samme virksomhetene. Og sammenlignet resultatene mellom de to bransjene.

Hovedfunnene er at det åpenbart er større problemer med å få til fellesprosjektet blant helseforetakene enn i industribedriftene.

- Mens Balkaniseringen langt på vei er borte i industrien, er det fortsatt en lang vei å gå i helseforetakene, sa Utgård på dagens Spekterkonferanse.

I industrivirksomhetene er det et tett samarbeid mellom fagforeningen, nærmest et skjebnefellesskap, i følge Utgård. Og derfor har disse virksomhet normalt en tillitsvalgtstruktur for hele virksomheten. I helseforetakene ser man derimot ingen slik samordning som i industrien, fastslår Utgård.

Utgård mener det viktigste for fellesprosjektet er det uformelle samarbeidet. I enkelte industrivirksomheter møtes toppledelse og tillitsvalgte hver morgen for å planlegge agendaen. Dette er ikke mulig for lederne i helseforetakene hvor et slikt møte ville bestått av et titalls tillitsvalgte.