Spekter er enige i at det ikke bør gjøres endringer i styringen og organiseringen av de regionale helseforetakene og sykehusene. Resultatene av dagens organisering er gode på en rekke områder, og som også Kvinnslandutvalget påpekte, er det tvilsomt om en annen organisering vil gjøre dem bedre, sa Brustad under høringen.

Hun pekte også på at det er godt rom for økt produktivitet innenfor den organisering vi har, men er i tvil om Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform er et godt incentiv for effektivisering i offentlig sektor. Slike ostehøvelkutt straffer de som allerede har effektivisert, og kan bli en sovepute der effektiviseringspotensialet er høyere. 

Utdannings- og helsepolitikken må samordnes bedre

Sylvia Brustad poengterte også at politikkområdene helse og utdanning må samordnes bedre for å sikre relevant kompetanse i helsetjenesten og imøtekomme arbeidslivets behov fremover.

- Kompetanseutvikling og utdanning av helsepersonell er avgjørende for innholdet og kvaliteten i tjenestene. For utdanninger med høy praksisandel, må derfor blant annet lærerkreftene i større grad delta i praksis for å bidra til kvalitet og relevans, sa Brustad.

Arbeidstidsutvalgets forslag må gjennomføres

Det gjøres en solid innsats av arbeidstakere ved norske sykehus hver dag, og deres kompetanse er svært viktig for sykehusene. For å utvikle tjenestene ytterligere, er det nå viktig at Arbeidstidsutvalgets forslag gjennomføres.

-Lederne må gis et handlingsrom til å sikre bemanning hele døgnet, hele uka. Det er ikke nok å ha nok folk, det dreier seg vel så mye om å ha nok folk når behovet er der. Lederne må derfor ha siste ord når det skal settes opp arbeidsplaner, sa Wikdahl.

I dag er dette i stor grad arbeidstakerstyrt, og det skyldes systemet i arbeidsmiljøloven for å lage slike planer. Systemet går ut over helgebemanningen fordi mange vil ha fri i helgen.

- Pasientene må ha førsteprioritet. Helgearbeid kan ikke være basert på frivillighet, og lederne må kunne ha siste ord når det settes opp arbeidsplaner innenfor lovens grenser, understreket Wikdahl.

Arbeidstidsutvalget har sett disse utfordringene, og foreslått endringer i loven som er bygget på det svenske regelverket.

-Forslaget vil sikre at det er god bemanning hele døgnet, hele uka, hele året. Det er viktig at dette forslaget nå gjennomføres, og helt nødvendig for å sikre at vi har lik fornuftig bruk av ressursene og like god kvalitet hele uka, avsluttet arbeidslivsdirektøren.

Wikdahl viste også til en rapport fra Folkehelseinstituttet at det er lavere kvalitet på de tjenestene som utføres i helgene i sykehus, enn i ukedagene. I omtalen av rapporten står det dette kan skyldes flere forhold, men det er spesielt nevnt at det kan skyldes lavere bemanning og/eller mangel på nøkkelkompetanse i helgen. 

Les Spekters notat til Helse- og omgsorgskomiteen: 

Se høringen på Stortingets Nett-TV: