Helseminister Jan Christian Vestre presenterte i dag planen for å redusere ventetidene på sykehus. I samarbeid med de regionale helseforetakene, arbeidsgiverne i sykehusene, arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene, vil det bli lagt til rette for en ekstrainnsats for å redusere sykehuskøene.

Innsatsen skal være basert på frivillighet fra de ansattes side, og det legges også opp til at private aktører skal kunne bidra for å redusere køene. Målet er at sykehuskøene skal ned i løpet av 2024 og 2025.

- I denne sammenhengen blir trepartssamarbeidets viktigste oppgave i å bistå ledere og tillitsvalgte i sykehusene med å finne gode lokale løsninger for hvordan dette oppdraget best kan løses. Vår erfaring er at slike tiltak best finner sin form mellom ledelse ved sykehusene og lokale tillitsvalgte, men vi i Spekter er selvsagt om nødvendig også beredt til å diskutere dette med sentrale fagforeningsledere, sier Bratten.

Hun understreker at selv om tiltakene for å redusere ventetidene skal være basert på frivillighet fra de ansatte, er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at både arbeidstidsordninger, arbeidsmiljø og kvaliteten på tilbudet er forsvarlig.

- Det blir viktig å finne en god balanse mellom å øke aktiviteten for å få ned ventetiden, sikre høy kvalitet på behandlingen og å unngå at den samlede belastningen på de ansatte ikke blir for høy. Sykehuslederne i samarbeid med de tillitsvalgte har heldigvis god tradisjon for å finne gode løsninger, påpeker Bratten.

Helseminister Jan Christian Vestre presenterer 'Ventetidsløftet' på Akershus universitetssykehus.
Helseminister Jan Christian Vestre presenterer 'Ventetidsløftet' på Akershus universitetssykehus. Foto: Spekter

Langsiktighet er viktigst

Spekter mener det er positivt få lagt inn en ekstrainnsats her og nå, men det viktigste er likevel det langsiktige arbeidet.

- Blant annet er økte investeringsmidler nødvendig, slik at sykehusene igjen kan øke tempoet for å investere i teknologi og bygninger. Slik infrastruktur er avgjørende, da den bidrar til at arbeidet i sykehusene generelt kan effektiviseres og produktivitetsvekst kan gå opp påpeker Bratten.

De siste årene har investeringer i sykehusene måtte settes på vent, blant annet som følge av at bevilgningene ikke har fulgt behovet. Økt sykefravær etter pandemien har også forsinket arbeidet.

- I dag går det unødvendig mye tid og personell med til gamle arbeidsformer fordi sykehusene ikke har fått investert i, og implementert, ny teknologi, eller fordi bygningsmassen ikke er hensiktsmessig, sier Bratten.

Helseminister Jan Christian Vestre (midten) sammen med Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten og direktør for samfunnspolitikk i Spekter Odd Erik Stende. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.
Helseminister Jan Christian Vestre (midten) sammen med Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten og direktør for samfunnspolitikk i Spekter Odd Erik Stende. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.