Larsen slår fast at forslaget som ble lagt frem i dag, er mer helhetlig enn noen gang, siden det behandler inngående både kollektivtransport og gods, vei, sjø, jernbane og luftfart under ett.

 – Spekter er fornøyd med at nødvendig og lønnsomt vedlikehold er prioritert høyt, og at nyinvesteringene for første gang har lønnsomheten for samfunnet som suverent viktigste kriterium. Her har politikerne fått et godt grunnlag for å utforme en transportplan som gir mest mulig samfunnsnytte for pengene. Vi håper at dette følges opp i det videre politiske arbeidet med Nasjonal Transportplan, sier Larsen

Frykten for at en lønnsomhetsstrategi vil kanalisere alle midlene til Oslo-området, viser seg å være ubegrunnet. Etatenes strenge samfunnsøkonomiske prioritering viser at det finnes lønnsomme prosjekt i alle landsdeler, med dobbeltspor på Ofotbanen på lønnsomhetstoppen.

Godt vedlikehold er grunnlag for suksess

Etatene foreslår å sette av inntil 60 milliarder kroner til å ta igjen alt vedlikeholdsetterslepet i planperioden, noe Spekter stiller seg bak.

 - Vedlikehold er det som er viktig for hverdagen til folk flest, og grunnleggende for at transportsystemet skal fungere for næringslivet. Finansiering av vedlikeholdet er den viktigste delen av Nasjonal transportplan, og må sikres fullt ut, sier Larsen.

Viktig med forutsigbar framdrift

Spekter er også tilfreds med at utbygging av indre InterCity-triangel og Ringeriksbanen er lagt inn som bundne prosjekt. Likeledes er Spekter tilfreds med at man foreslår å sikre forutsigbar framdrift i utbyggingene som Nye Veier AS har ansvaret for. Spekter mener også at Avinor må gis nødvendige fullmakter til å utvikle en effektiv luftfart, inkludert bygging av en tredje rullebane på Gardermoen.

Gevinst for klima og folkehelse med kollektivtrafikk, sykkel og gange i storbyområdene

Spekter er tilfreds med at det er lagt inn 66 milliarder til bymiljøavtaler og belønningsordninger. Etatene foreslår at staten tar 50 % av investeringer i viktige kollektivprosjekt, og at det også skal satses mer på utbygging for syklister og fotgjengere.

Spekter er også tilfreds med at det legges inn betydelige statlige midler til drift av kollektivtrafikken, og at etatene foreslår også at det skal åpnes for bruk av bompenger til dette. Dette er viktig for å følge opp målet om at all vekst i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Betydelige investeringer og driftsmidler til kollektivtrafikk er mer lønnsomt enn å satse på privatbilisme i storbyene, og nødvendig for å sikre framkommelighet og miljøhensyn. Investeringene bør gjøres enda mer lønnsomme ved å innføre enkelte restriktive tiltak, blant annet rushtidsavgift og miljødifferensierte bompenger.

Norge må få mer igjen for samferdselsinvesteringene

Synkende oljeinntekter vil gjøre at Norge er nødt til å prioritere kloke investeringer framover. Spekter mener at samferdselsinvesteringene må sikre et konkurransedyktig næringsliv og effektive offentlige tjenester gjennom høy produktivitet og mobilisering av arbeidskraft.

Les hele forslaget fra transportetatene her