Hun peker spesielt på behovet for å tilpasse overenskomsten bedre til både dagens og fremtidens utfordringer.

Den gjeldende overenskomsten ble til i 2002/2003, og bygger i tillegg på tariffavtaler som ble inngått med andre arbeidsgiverparter i 1996. Blant annet er legenes arbeidstid avgrenset til mellom kl 07 og 17 på ukedager.

- Det har skjedd mye både med spesialisthelsetjenesten generelt og sykehusene spesielt de siste årene, og som ansvarlige parter må vi finne frem til en overenskomst som i tilstrekkelig grad tar hensyn til de endringene og forventningene vi har sett og som vi vet vil komme fremover, sier Bratten.

Hun viser spesielt til de tydelige politiske kravene om å legge til rette for utvidede åpningstider og bedre utnyttelse av investeringer og utstyr i sykehusene.

-Det forutsetter at vi får til noen endringer i arbeidstidsbestemmelsene. Det er dessuten en kjensgjerning at legene tidvis har lange og slitsomme vakter. Det vil vi prøve å begrense, sier Bratten. 

Spekter mener også det er behov for å rydde opp i ulike bestemmelser i overenskomsten for å unngå uenighet om forståelse og tolkning.