Anne-Kari Bratten tok opp tråden fra innlegget til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm: - Mitt inntrykk er at regjeringen og Spekter er enige om de overordnede målene i arbeidslivspolitikken, men vi kan ha noe ulikt syn når det gjelder noen av virkemidlene.

Spekter foreslår en arbeidstidskommisjon

Bratten presenterte kapittelet som Arbeidsgiverforeningen Spekter mener mangler i Stortingsmeldingen om arbeidsmiljø som nå er til behandling i Stortinget. I kapittelet foreslår Spekter at det nedsettes en arbeidstidskommisjon som skal se på praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene. En slik helhetlig og faglig gjennomgang har ikke vært gjennomført tidligere.

Målet med kommisjonens arbeid må være å finne løsninger som kan:

  • utløse arbeidskraft på kort og langt sikt
  • øke andelen heltidsstillinger
  • sikre at virksomhetenes behov for drift ivaretas, samtidig som arbeidstiden bedre kan tilpasses den enkelte arbeidstaker

- Spekter mener at utfordringene knyttet til praktisering av arbeidstidsbestemmelsene er lite berørt i stortingsmeldingen om arbeidslivet som ble lagt frem i august 2011. I tillegg har det vært et økende fokus på og debatt om arbeidstid etter at meldingen ble lagt fram i august 2011. Derfor har vi skrevet forslag til kapittelet om arbeidstid som vi synes mangler i stortingsmeldingen, sa Anne-Kari Bratten.

Spekter mener at det ikke er noen grunn til å skrive om arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven.

- Yttergrensene i loven når det gjelder arbeidstid er viktige vernegrenser, og det er ikke behov for å endre disse. Diskusjonene må gå om hvordan arbeidstidsbestemmelsene praktiseres innenfor disse vernegrensene, understreket Bratten.

Mer arbeidskraft

Den gjennomsnittlige arbeidstiden - inklusiv overtid - er i dag 30,5 timer for kvinner og 37,2 timer for menn (SSB). Halvparten av norske kvinner svarer i en NorStat-undersøkelse at de kan jobbe mer dersom arbeidstiden blir lagt bedre til rette. Spekter mener derfor at det er mulig for flere å jobbe litt mer, og at vi samtidig kan sørge for at folk får en arbeidstid som tar hensyn til at alle trenger balanse mellom arbeidsliv og fritid.

I sitt innlegg uttrykte statsråd Hanne Bjurstrøm bekymring for at reduksjonen i sykefraværet går for sakte, særlig blant kvinnene i helse- og omsorgssektoren. Anne-Kari Bratten fremhevet i sitt innlegg at tiden er inne for å tenke innovativt og kreativt når det gjelder tiltak for å få ned sykefraværet.

- Sykefraværet hos kvinner går ikke ned. Det er derfor ingenting som tyder på at vi har forstått hva som skal til for å løse dette problemet. Spekter mener at tiden er inne for å tenke enda mer kreativt og innovativt, og det må kunne gå an å vurdere om arbeidstidsordningene kan være nøkkelen til å få fraværet redusert.

Anne-Kari Bratten viste til statsrådens sterke bekymring for dette. - Hvis vi ikke lykkes nå, vil det bli et betydelig press på sykelønnsordningen, sa Anne-Kari Bratten.

 

NRK har intervjuet Anne-Kari Bratten om dette temaet. Les NRK-saken her: