Samferdselsministeren varslet tidligere i vår at han er positiv til modulvogntog på en rekke nye veistrekninger. Modulvogntog er ekstra lange vogntog som i dag har dispensasjon til å kjøre på et begrenset antall norske veier. Forslaget om åpning for modulvogntog inkluderer alle hovedstrekningene for godstransport på jernbane i Sør-Norge, det vil si fra Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim og Åndalsnes.

Jernbanens konkurransekraft må styrkes

Spekter støtter samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak som senker transportkostnadene for næringslivet. Vi er imidlertid bekymret for hva en ytterligere åpning for modulvogntog vil si for konkurranseforholdet mot godstransport på jernbane.

I et brev til samferdselsministeren påpeker Spekter at tiltak som senker kostnadene for godstrafikken på vei, må følges opp av tiltak som styrker konkurransekraften for godstransport på sjø og bane. Det haster for godstransporten på jernbane, etter en årrekke med tapte markedsandeler og tapsbringende drift for så vel privat som offentlig eide godsselskap.

Ber om analyse for jernbanen

Det er anslått at modulvogntog senker transportkostnadene på vei med 20 prosent sammenlignet med vanlige vogntog. Spekter mener derfor at Samferdselsdepartementet bør utrede hvilke tiltak som må gjennomføres for å senke kostnaden for godstransport på jernbane med de tilsvarende 20 prosentene, slik at konkurranseevne opprettholdes.

Med samlede driftskostnader i bransjen på i underkant av 1,5 mrd pr år, tilsvarer det en kostnadsreduksjon på i underkant av 300 millioner for jernbanen, og noe mindre om man kun regner hovedstrekningene i Sør-Norge som kan være aktuelle å åpne for modulvogntog.

Målet med tiltakene er primært reduserte avvikskostnader, samt reduserte kapital- og personalkostnader pr tonn gods som fraktes. Aktuelle tiltak er økt vedlikehold av jernbanen, økonomisk kompensasjon ved avvik, flere kryssingsspor, tilrettelegging for lengre godstog med kortere kjøretid og mer effektive jernbaneterminaler.