- Oppslutningen om velferdsstaten der alle har lik tilgang til offentlige tjenester som helse og utdanning har historisk sett vært høy i Norge. Når fire av ti nå oppgir at de gjerne betaler av egen lomme for å få raskere behandling, kan det være et signal om at velferdsstaten slik vi kjenner den kan være under press. Spekter mener at en bred oppslutning om velferdsstaten er viktig for å sikre fremtidig velferd og verdiskapning, sier Bratten.

Hun understreker at den store betalingsviljen i stor grad kan tilskrives en eventyrlig høy norsk lønnsvekst. De siste 10 årene har Norge hatt en lønnsvekst på 60 prosent, mens eurosonen samlet sett har hatt 30 prosent og Tyskland bare 15 prosent.

-Samtidig er det avgjørende at politikerne fremover sørger for at velferdstilbudet er i stadig utvikling og tilpasses befolkningens ønsker og behov. Det er ikke åpenbart at de som allerede nå sier de vil betale mer av egen lomme vil slutte opp om en skattefinansiert velferdsstat i fremtiden. Da settes det norske velferdssamfunnet med like tilbud til alle under press, sier Bratten.

Bratten mener et av de viktigste tiltakene for å opprettholde oppslutningen om et skattefinansiert velferdstilbud i fremtiden, er å sikre nok arbeidskraft og drive kontinuerlig omstilling og effektivisering slik at vi kan sørge for best mulig velferdsleveranser for de pengene våre folkevalgte bevilger på vegne av innbyggerne.

- Morgendagens velferdsordninger avhenger av at flest mulig kan jobbe mest mulig og lengst mulig. Samtidig må vi alle være nysgjerrige på hvordan vi kan gjør ting på nye og mer effektive måter, slik at vi også i fremtiden har velferdstjenester i verdensklasse, sier Bratten.

Hun mener privat og offentlig sektor kan ha mye å lære av hverandre.

- Vi bør være mer nysgjerrige på hvordan vi kan få til et godt samspill mellom disse to sektorene. Det eneste som er sikkert, er at det vil være oppgaver nok til både offentlig, privat og ideell sektor, sier Bratten.

Geografiske forskjeller

Viljen til å betale seg fram i helsekøen er uavhengig av alder, men det er store geografiske forskjeller.

Mens hele 56 prosent i Buskerud og Telemark gjerne betaler ekstra for raskere behandling, er det bare 29 prosent av innbyggerne i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som vil betale av egen lomme for å raskere helse behandling.