Dette er et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 16. februar, av Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. 

For Spekter har det vært uaktuelt å gå med på endringer som vil påføre arbeidsgiver ytterligere kostnader. Arbeidsgiver har allerede betydelig kostnader knyttet til både sykefravær og inkludering. Målet med en eventuell ny sykelønnsordning må være å få sykefraværet ned og mer inkludering i arbeidslivet, uten at arbeidsgiver må ta en større del av regningen. Eventuelle endringer må derfor være grundig konsekvensutredet, slik at vi faktisk vet om endringen vil virke. Foreløpig vet vi ikke om den modellen Spekter og flertallet i utvalget foreslår skal utredes vil bidra lavere sykefravær og mer inkludering. Nettopp derfor må den utredes.

Kvinner har 60-80 prosent høyere sykefravær enn menn, uten at man kjenner årsakene til det. Dette gjelder i alle sektorer, stillinger og aldersgrupper. Kjønnsforskjeller i sykefravær, kostnadsfordeling for ulike virksomheter med ulik type sammensetning av ansatte og balansen mot arbeidstakers medvirkningsplikter og sykmelders bidrag, må også inngå i utredningen

Spekter er selvsagt positiv til endringer i sykelønnsordningen hvis dette kan bidra til mindre sykefravær, -kostnader og mer inkludering. Det høye sykefraværet og den høye andelen uføre og andre på helserelaterte ytelser fører til tapte muligheter og risiko for langvarig utenforskap for mange. For arbeidslivet innebærer dette tapt kompetanse, kostnader og ulemper som hemmer verdiskaping og vekst. Dette utfordrer også den sosiale og økonomiske bærekraften i det norske velferdssamfunnet. Målet må være å utforme ordninger som har tillit, som styrker oppfølgingssystemene, bidrar til redusert sykefravær og utenforskap, uten at forskjellene mellom folk øker ytterligere.

Her kan du lese Brattens debattinnlegg på DN.no