De to administrerende direktørene i NHO og Spekter mener likestillingsminister Solveig Hornes forslag om at mor skal få overta hele pappapermen dersom familien selv ønsker det, er et tilbakeslag.

I innlegget "Hva slags familiepolitikk trenger Norge", minner Bratten og Skogen Lund om at hele verden misunner Norge den unike kombinasjonen av høy kvinnelig sysselsetting og relativt høye barnetall.
-Men; denne positive utviklingen har ikke kommet av seg selv. Den er et resultat av en aktiv politikk som tar vare på vår viktigste ressurs: Arbeidskraften og kompetansen til både menn og kvinner, skriver de.

Ensidig oppmerksomhet på valgfrihet har en pris

De peker videre på at regjeringens hovedmål i familiepolitikken synes å være familienes valgfrihet – og bare det. En slik kursendring har ført til følgende:

  • Pappapermisjonen uthules gjennom en vidtgående unntaksordning.
  • Kontantstøtten er økt, mens barnehagebudsjettene krympes. Resultatet er at mange kommuner ikke har handlingsrom til å tilby barnehageplass til alle barn.
  • Skatteklasse 2 videreføres, selv om den gir mange kvinner svakere incentiver til å jobbe.
  • I Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er likestillingspolitikken nå blitt organisatorisk skilt fra familiepolitikken – et lite, men symboltungt grep.

- Hvordan vi innretter familiepolitikken har også stor betydning for hvor mange som er i jobb her i landet, hvordan vi får brukt kompetansen i arbeidsmarkedet, og for likestilling mellom kvinner og menn, skriver de. 

I innlegget slår de videre fast at om vi skal opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, må både kvinner og menn med i arbeidslivet og hjemme.

Les hele innlegget i Aftenposten her