Kvam viser til at arbeidslivet vil ha stort behov for faglært arbeidskraft fremover. Fagskolene er det skoleslaget som skal gi de med fag- og yrkeskompetanse muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning, men har både vært lite utbygd og lite kjent.

I stortingsmeldingen er det blant annet tiltak som skal heve kvaliteten på utdanningene og gjøre finansieringen mer fleksibel, blant annet ved at det foreslås et finansieringssystem som i større grad åpner for nyetableringer og utbygging av studietilbud.

Av tiltakene i stortingsmeldingen som blir viktige fremover er blant annet å heve kompetansen til undervisningspersonalet, få et bedre og mer samordnet opptakssystem, og bedre overgangsmuligheter til relevante utdanninger ved universiteter og høyskoler. Det innføres også bruk av studiepoeng og benevnelsen høyere yrkesfaglig utdanning for fagskoleutdanningene.

Det er også forslag om å gi studentene styrkede rettigheter. Studentene ved fagskolene har hittil hatt relativt svake studentrettigheter. De har for eksempel ikke hatt tilknytning til studentsamskipnader.

- Spekter mener at fagskolene bør utvikles ut fra den egenarten som ligger i yrkesrettede utdanninger, med nærhet til arbeidslivet, vektlegging av praksis, og ut fra hva som er behovene i arbeidslivet. Men vi er ikke positive til at det skal innføres studiepoeng i stedet for dagens fagskolepoeng som et mål på studieomfang. Vi mener dette kan gi uheldige signaler om å gå i en retning hvor fagskoleutdanningene blir mer like høyskoleutdanninger, avslutter Kvam.

Fakta om fagskoleutdanning:

  • Det er 94 fagskoler spredt over hele landet, med litt over 15.000 studenter
  • Fagskoleutdanning er høyere yrkesutdanning og et alternativ til universitets- og høyskoleutdanning.
  • Utdanningene er korte og praksisnære (0,5-2 år). Bygger oftest på fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, men også på generell studiekompetanse.
  • Fagskolene tilbyr et bredt spekter av fag, der tekniske fag og helse- og sosialfag er de fagområdene som har flest studenter.

Du kan lese pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet og selve stortingsmeldingen her.