Spekter var torsdag invitert til høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om fagskolemeldingen som Regjeringen la frem før jul.

- Denne stortingsmeldingen er veldig viktig og signaliserer en politisk vilje til at det skal satses på fagskoleutdanninger i Norge, sier spesialrådgiver Trond Bergene i Spekter. Det er mange tiltak vi stiller oss bak. Allikevel kunne vi ønske at meldingen på tiltakssiden signaliserte tydeligere at fagskolene skal være en videreutdannings- og spesialiseringsvei for de med fagbrev og fag- og yrkeskompetanse fra videregående opplæring. Fag- og yrkesopplæringen trenger drahjelp, og det er her det store arbeidskraftsbehovet er, sa Bergene.

I stortingsmeldingen foreslås det endringer i finansieringssystem, studentrettigheter, opptakssystem og økte kompetansekrav til lærerne. Alt dette er tiltaksområder Spekter i hovedsak stiller seg bak.

Derimot støtter ikke Spekter den foreslåtte endringen i terminologi fra fagskolepoeng til studiepoeng, da dette kan undergrave fagskolens egenart og skape usikkerhet både hos studenter og arbeidsgivere. Bruk av samme terminologi om ulike utdanninger (fagskoleutdanning versus universitets- og høyskoleutdanning) er også problematisk i forhold til vedtatte konvensjoner og lovverk som gjelder universiteter og høyskoler. Det vil heller ikke ha noen betydning for mulige overganger fra fagskole til høyere utdanning, det er læringsutbyttet fra ulike utdanninger som må være avgjørende for slike overganger.

Spekter mener også at fagskolens tilknytning til arbeidslivet vies for liten oppmerksomhet i meldingen:

- Fagskolene må være tett koblet til arbeidslivets behov. Vi savner at arbeidslivet i praksis gis en sentral plass både i utformingen av tilbudene og dimensjoneringen. Her kunne Regjeringen sett nærmere på tiltakene i NOUen fra Grund-utvalget om fagskolene og som ble lagt frem i 2014. Rapporten fra Grund-utvalget inneholder mange forslag til tiltak hvor arbeidslivet gis en mer sentral plass i utformingen av tilbud og styringen innenfor denne sektoren, avsluttet Bergene

Se opptak fra høringen i Stortinget her: 
Fagfolk for fremtiden  - Høring 19. januar 2016

Les hele Spekters høringsnotat her: