Spekter deltok aktivt i utvalgsarbeidet som resulterte i NOU 2014:14, Fagskolen – en attraktiv utdanningsvei. Utredningen ble fremlagt 15. desember 2015. Utvalgsarbeidet representerte en viktig nytenkning om fagskolene, og Spekter stod i stor grad bak utvalgets forslag til tiltak.

Kunnskapsdepartementet sendte før jul utredningen på høring, med frist 25. mars. Gjennom høringsuttalelsen har Spekter benyttet anledningen til å fremheve og nyansere flere av tiltakene i utredningen.

Spekters høringsuttalelse legger vekt på behovet for å utvikle fagskoletilbudene som yrkesrettede utdanninger som i hovedsak bygger på tidligere fag- og yrkeskompetanse og praksis. Å utvikle denne egenarten videre er svært viktig med tanke på etterspørselen etter faglært arbeidskraft i mange sektorer, og hvor det både er behov for mer spesialisert kompetanse og for å utvikle attraktive karriereveier.

Spekter understreker at fagskoletilbudene må utvikles med tanke på hva som er de konkrete behovene i arbeidslivet. Fagskolesektoren trenger en bedre og mer robust finansiering, samtidig som det er viktig å sikre arbeidslivet reell innflytelse både på innhold i utdanningene og på hvilke tilbud som skal opprettes, og i hvilket omfang (dimensjonering).  

Les hele høringssvaret: