Regjeringen har denne uken lagt frem en ny utdanningsstruktur for yrkesfagene. Målet er å forsterke satsingen på yrkesfag og fornye yrkesfagutdanningen. I ny struktur øker antall utdanningsprogram fra dagens åtte til ti. Den åpner også for muligheten til å begynne spesialiseringen tidligere i utdanningsløpet. Det vil bidra til at elevene får økt kompetanse i faget når de søker lærekontrakt.

Yrkeskompetanse med tre års opplæring i skole

Spekter har imidlertid pekt på utfordringer rundt kompetansen til de som velger yrkeskompetanse med tre års opplæring i skole. Spekter har lenge jobbet for å kunne dele Vg2 helseservicefaget slik at helsesekretærer, apotekteknikere og tannhelsesekretærer kan begynne spesialiseringen allerede på vg2.

Regjeringen ønsker ved den nye utdanningsstrukturen å legge til rette for at spesialisering skal begynne tidligere, men har valgt å ikke åpne denne muligheten for de som velger yrkeskompetanse. For å dekke virksomhetene behov for kompetanse innen disse områdene, vil arbeidet med innholdet i læreplaner bli viktig, i tillegg til å stimulere til styrket samarbeide mellom skoler og virksomhet.

Plasseringen av transport- og logistikkfaget i utdanningsstrukturen

Et annet område Spekter har vært opptatt av, er plasseringen av transport- og logistikkfaget. Sektoren ønsket primært at transport- og logistikkfaget skulle bli et eget programområde. Regjeringen har valgt å ikke imøtekomme det ønsket, men har flyttet fagene til utdanningsprogrammet for Teknikk- og industriell produksjon.

Teknikk- og industriell produksjon er et stort programområde som omfatter ca. 60 fagbrev. En utvidelse med transport- og logistikkområdet vil stille store krav til hvordan man velger å organisere arbeidet med å utvikle et innhold i utdanningen som kan møte fremtidig krav til kompetanse innen disse fagområdene.

Ber om innspill fra Spektermedlemmene

Som grunnlag for den nye strukturen har det vært et omfattende arbeid der partene i arbeidslivet har hatt en sentral rolle.
- Ny utdanningsstruktur for yrkesfagene er bare starten, nå begynner den store jobben med å fornye læreplanene slik at innholdet i utdanningen svarer opp virksomhetenes behov for kompetanse i de kommende årene, sier Olav Kvam og ber om at fagpersoner i medlemsvirksomhetene tar kontakt med Spekter hvis de ønsker å bidra i fornying av læreplaner.

Les også regjeringens pressemelding