Wikdahl og Kvalheim understreket at det er viktig for Spekters medlemmer at det føres en likestillingspolitikk som bidrar til å styrke tilknytningen til arbeidslivet, og dermed sikre at vi har nok bemanning også i fremtiden. 

De påpekte at særlig arbeidstidsbestemmelsen har betydning for å legge til rette for mer heltid, og at fedrekvoten igjen bør økes fra 10 til 14 uker.

Arbeidstidsutvalgets forslag bør realiseres

Arbeidstidsutvalget har i sin rapport kommet med forslag om arbeidstidsregler som er bedre tilpasset dagens arbeids- og samfunnsliv. Spekter mener forslagene bør implementeres i loven, for å sikre mer forutsigbar drift i virksomhetene, og fordi det kan bidra til å flere vil ønske å jobbe mer. Dette kan til en viss grad også  redusere behovet for deltid som skyldes helgearbeid. 

Utvalget foreslår blant annet at det skal kunne bli lettere å gå tidlig fra jobb for så å kunne gjøre noe arbeid på kveldene, uten at de blir ulovlig nattarbeid i lovens forstand. Det er positivt for mange småbarnsforeldre.

De foreslår også endringer i bestemmelsene om skift/turnusarbeid, som vil kunne påvirke arbeidet med å øke heltidsandelen positivt. Dette gjelder særlig den delen av deltidsandelen som skyldes helgearbeidet, som i følge offentlige utredninger er en av de viktigste årsakene til deltid i særlig helse- og omsorgssektoren.  

Fedrekvoten bør reverseres til 14 uker

Spekter mener det var  feil av regjeringen å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2014. Tall NAV offentliggjorte i november 2015 tyder på at menn nå tar ut mindre andel av den totale foreldrepengeperioden, og i så fall er det et tilbakeskritt for likestillingen. Når menn tar mindre pappaperm, blir kvinnene værende lenger hjemme, og deres tilknytning til arbeidslivet svekkes.

I høringen på Stortinget tok Spekter derfor til orde for at ordningen bør reverseres, samtidig som forslaget til unntaksordning som var på høring i fjor blir skrinlagt. Fravær av skatteklasse 2 og kontantstøtte vil sannsynligvis ytterligere styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet.

Les hele Spekters innspill her