Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna leverte 22. mars en melding til Stortinget om integrering i Norge, “Stille krav og stille opp”. Målet er at flere innvandrere skal få en stabil tilknytning til det seriøse arbeidslivet og at flere skal delta i små og store fellesskap.

Kvalifiseringen bør starte allerede i mottaket

Regjeringen tar i meldingen til orde for at kvalifisering starter allerede i mottak, og det skal rettes større oppmerksomhet mot opplæring og kvalifisering. Blant annet skal det arbeides for å forbedre systemene for godkjenning av utenlandsk utdanning på alle nivå, det skal bli lettere å starte videregående opplæring og settes inn tiltak for økt fullføring. Det skal også arbeides med å forbedre prosessene for godkjenning av utenlandsk helsepersonell.

- Spekter mener det  er positivt at meldingen er så tydelig på at opplæring og kvalifisering er nøkkelen til arbeid og integrering, og ikke minst er det vesentlig å få bedre systemer rundt godkjenning av utenlandsk utdanning. Her ligger for eksempel Sverige langt foran oss, påpeker arbeidslivsdirektør i Spekter, Olav Kvam. 

Rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Videre skal det vurderes å gi arbeidsinnvandrere rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er også et mål om å styrke samarbeidet med arbeidsgivere for i større grad å bruke arbeidslivet som en opplærings- og kvalifiseringsarena.

Språkopplæring og praksis i forbindelse med arbeid blir trukket frem som vesentlig, men da må man lykkes fra NAVs side å støtte arbeidsgivere, blant annet med egne ressurser som kan følge opp å veilede både den enkelte og virksomhetene.

Flere gode tiltak, men er dette nok?

- Spekter har i flere år vært opptatt av at den arbeidskraften som er tilgjengelig må mobiliseres, og at det er et potensiale for å mobilisere flere innvandrere sier Kvam.

- Denne meldingen og de tiltakene som foreslås er et steg i riktig retning i så måte, og svarer også opp de signaler som er gitt blant annet i helsepersonellkommisjonen og perspektivmeldingen. Samtidig kan man alltids spørre seg om dette er tilstrekkelig eller om man burde sett på flere tiltak. Uansett så er Spekter positiv til retningen og vil støtte innretningen på tiltakene i denne meldingen, slår han fast.

Noen av forslagene i integreringsmeldingen: 

  • Jobbe for at kvalifisering starter allerede i mottak
  • Legge større vekt på arbeid og utdanning i bosettingen
  • Stille krav om mer praksis og opplæring på arbeidsplasser i introduksjonsprogrammet
  • Utvide rett og plikt til introduksjonsprogram opp til 60 år, med krav om å delta for å motta introduksjonsstønad
  • Utarbeide en veileder til kommuner, arbeidsgivere og andre aktører med forslag til og løsninger for hvordan man kan ta imot arbeidsinnvandrere og deres familier på en god måte
  • Vurdere å gi arbeidsinnvandrere og deres familie rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og utrede nærmere hvordan slik opplæring bør innrettes.

Les hele Integreringsmeldingen - Meld. St. 17 (2023–2024) her: