Sykehusutvalget fremmet mandag 27. mars sin rapport «Fellesskapets sykehus. Om styring, finansering, samhandling og ledelse (NOU 2023: 8)». Utvalgets mandat har bl.a. vært å se på hvordan man kan sikre fortsatt statlig eierskap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse, samt redusere markedstenkning. Utvalget har vært ledet av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen, og har hatt representasjon fra bl.a. klinikere og arbeidslivets parter. Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl har representert Spekter i utvalget.

Foretaksmodellen har tjent oss godt

– Først og fremst er det verdt å merke seg at Sykehusutvalget dokumenterer at overføringen av ansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene til dagens helseforetaksmodell har tjent samfunnet godt, og at norske sykehus leverer tjenester av god kvalitet. Utviklingen siden foretaksmodellen ble innført har vært positiv og landets helsetjenester ligger på de fleste områder svært godt an sammenlignet med øvrige OECD-land. I tillegg vet vi at denne modellen har bidratt til bedre økonomistyring, økt pasientbehandling og reduserte ventelister, sier Bratten.

Unødvendig rapportering stjeler tid og oppmerksomhet

Utvalget beskriver at det skaper frustrasjon når helsepersonellet opplever at rapportering og dokumentasjon stjeler tid fra andre verdifulle arbeidsoppgaver, slik som pasientkontakt og ledelsesarbeid.

– Spekter har over tid påpekt at rapportering og kontroll kan gå bekostning av både pasientkontakt og innovasjon i helsetjenesten. Vi håper at utvalgets konklusjoner kan medvirke til at vi går bort fra en “finn fem feil”-kultur, og vi mener at regjeringen i sitt videre arbeid med tillitsreformen bør sette søkelyset på dette, sier Bratten.

Det vil være misnøye og diskusjon - uansett styringsmodell

Utvalget påpeker at mange av utfordringene ved dagens helsetjenester ville vært gjenstand for misnøye og diskusjon uansett hvilken styringsmodell man velger. Dette gjelder blant annet hvor mye penger vi skal bruke på helsetjenester, hvordan vi skal finansiere henholdsvis drift i forhold til investeringer i nytt utstyr og sykehusbygg, hvordan lokalsamfunnet i sykehusenes nedslagsfelt kan påvirke viktige beslutninger for dem.

– Sykehusutvalget har kommet med mange fornuftige forslag som vi i Spekter ser fram til å være med å diskutere videre, sier Bratten.

Fakta: De viktigste forslagene fra Sykehusutvalget

  • Å legge om hovedprinsippet for finansieringen av sykehusene fra innsatsstyrt finansiering (ISF) til rammefinansiering
  • Mer gunstig finansiering og låneordninger når nye sykehus skal finansieres og bygges
  • Bedre samspill mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten – bl.a. gjennom et felles øremerket samhandlingsbudsjett
  • Større demokratisk medvirkning, både fra de ansatte og fra kommuner og fylkeskommuner i nedslagsfeltet for hvert enkelt sykehus
  • Å endre navnene fra «helseforetak» til «sykehus» og fra «regionale helseforetak» til «helseregioner».