Etter det partssammensatte Holden III-utvalget i 2013, ble partene enige om å møte krevende tider med felles ansvar for dempet lønnsvekst for å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Frontfaget landet som kjent et oppgjør på 2,4 prosent i år.

-Resultatet fra Spektervirksomhetene viser at denne normen har fått stort gjennomslag også hos oss. Noen virksomheter har landet litt over og noen litt under, men de fleste er svært nær frontfagsnormen, sier Gjerding, og understreker at det er grunn til å berømme partene lokalt for godt gjennomført forhandlingsarbeid.

Det er i alt gjennomført 516 forhandlinger i de enkelte virksomhetene i Spekter. De aller fleste av disse har endt med at de lokale parter har kommet frem til en forhandlingsløsning. Spekter har gitt bistand i ca 70 av disse forhandlingene.

Mekling i ett område

I kun ett av overenskomstområdene var det nødvendig med mekling. Det var i overenskomstområde 9, som omfatter en rekke ulike virksomheter. Her gjensto det å komme til enighet i fire av de mest konkurranseutsatte bedriftene. Etter mekling 8 ½ time på overtid ble det oppnådd enighet for alle bedriftene.

For Spekter var det som vanlig avgjørende å legge de avtalte kriteriene for lokal lønnsdannelse til grunn for både forhandlinger og mekling.  

- Gjennom meklingen fikk vi på plass lønnsoppgjør som er tilpasset den enkelte av disse bedriftenes økonomiske situasjon, framtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne. Det bidrar til å legge grunnlag for videre drift og utvikling i disse virksomhetene, sier Gjerding

Èn mekling gjenstår

Årets mellomoppgjør er nå nesten helt avsluttet. For Spekters vedkommende, gjenstår det kun en mekling. Denne finner sted 7. juli.  

Fortsatt behov for dempet lønnsvekst

- Selv om det er mange lyspunkter i norsk økonomi for tiden, vil det fortsatt være behov for en dempet lønnsvekst fremover. For å bedre konkurranseevnen, må vi sikre at Norge ikke over tid har høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere. Derfor er det viktig at vi også i tiden fremover forholder oss til den normen partene i frontfaget setter, sier Gjerding.