– Jeg registrerer at partene i dette oppgjøret har kommet til enighet om en ramme på om lag 3,4 prosent. Dette er lavere enn mange av prognosene i forkant og må derfor sees på som et moderasjonssignal i riktig retning, sier Anne-Kari Bratten administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Bratten registrerer samtidig at partene i protokollen har vektlagt at norsk økonomi og lønnsdannelse står overfor en rekke utfordringer og at det vises til at regjeringen har satt ned et Holden III-utvalg som skal se nærmere på lønnsdannelsen i Norge.

– Jeg tolker dette som et kraftig signal fra både LO og YS om at de tar utfordringsbildet på alvor og ønsker en ny retning for lønnsutviklingen. Det er positivt, men samtidig vil jeg påpeke at selv med en ramme på 3,4 prosent vil vi ha en reallønnsvekst i Norge på ca to prosent. Dette ville vært utopi i de fleste andre land, sier Bratten.

Hun håper nå at moderasjonssignalet som er gitt fra arbeidsgiver og den sentrale ledelse i LO og YS tas på alvor og følges opp av partene som nå skal forhandle både lokalt og sentralt.

– Jeg deler fullt ut bekymringen for utfordringene for norsk økonomi og lønnsdannelse og mener det er avgjørende at vi som parter i arbeidslivet gjennomfører et lønnsoppgjør i 2013 som ikke ytterligere bidrar til å svekke norsk konkurransekraft, sier Bratten.