Staten, KS og Spekter kom i dag til enighet med hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden om ny offentlig tjenestepensjon. 

Den nye pensjonsordningen gir fortsatt høye kostnader, men de blir mer forutsigbare. Dessverre er ordningen innrettet slik at den fortsatt gir høye balanseføringskrav. Den er derfor ikke aktuell for virksomheter som er i et marked. Ordningen er heller ikke tilpasset virksomheter som ikke er en del av den offentlige forvaltningen. 

- Spekter mener målet på sikt bør være ett felles pensjonssystem for hele det norske arbeidslivet, og at dette bør baseres på innskuddspensjonsordningen. Selv om vi ikke oppnådde dette nå, er den nye offentlige tjenestepensjonen likevel et langt skritt i riktig retning. Det er også en ordning som legger bedre til rette for at også de yngre årskullene kan sikres en god pensjonsopptjening, sier Bratten.

Les mer om ordningen på Arbeids- og sosialdepartmentets nettsider.