Hovedavtalen ble i det vesentligste videreført, men med enkelte mindre endringer partene var enige om det var behov for.

Mer dialog

Partene ble blant annet enige om å sette inn ordet «dialog» som en målsetting for samarbeidet.

- Med dette signaliserer partene at formalismen som i for stor grad preger samarbeidet enkelte steder, bør suppleres med en mer uformell relasjon mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Det kan gjøre det betydelig enklere når beslutninger skal tas og gjennomføringsprosesser diskuteres, sier Skrattegård.  

Arbeidslivets grunnlov

Hovedavtalene består av tre deler. Del 1 regulerer forhandlingsordningen, partsforhold, tariffavtaler og fredsplikt. I del 2 er samarbeidsordningene definert, og del 3 omhandler arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalene i det norske arbeidslivet betegnes ofte som arbeidslivets grunnlov.

Under forhandlingene inviterte Spekter hovedorganisasjonene til et samarbeid blant annet for å forsterke formuleringene rundt verdien av samarbeid for å styrke virksomhetenes resultatoppnåelse gjennom de ansattes medvirkning. Spekter ønsket også å diskutere hvilke konsekvenser sentrale drivkrefter i samfunnet har på det representative systemet som ligger til grunn for Hovedavtalen.

Mange partsforhold

Spekters påpekte også at det er utfordringer knyttet til at de fagorganiserte er organisert i mange, og til dels små, foreninger. Enkelte av Spekters medlemmer har et partsforhold til opptil 20 fagforeninger. Den tradisjonelle oppfatning om at samordning av interesser under en «hovedorganisasjonsparaply» styrker fellesskapet, er i ferd med å bli utfordret av små organisasjoner som vil at sin egen stemme skal høres uten å bli forstyrret av krav om samordning, og enkeltindividenes mobiliseringskraft ved anvendelse av sosiale medier.

Enighet om videre diskusjoner

Partene er enige om å sette ned en gruppe for å etablere en ny innledning til Hovedavtalen og diskutere nærmere hvilke tiltak og endringer som bør gjennomføres for å styrke kraften i partssamarbeidet.

I forkant av forhandlingene, var Spekters medlemmer tydelige på at betalingsbestemmelsene i Hovedavtalen for tillitsvalgtarbeid og tillitsvalgtfri var for belastende, når mange tillitsvalgte ble omfattet av individuelle rettigheter. Spekter la fram ulike forslag for å sikre at hensynet til helhetsbelastningen for arbeidsgiver og behovet for forutsigbarhet og planlegging i den enkelte virksomhet, burde kunne tillegges vekt. Det ble dessverre ikke mulig å finne løsninger på dette dilemmaet denne gangen, men saken er satt på dagsorden.

Protokoller fra forhandlingene

De reviderte avtalene vil bli lagt ut her, og blir også oppdatert på hovedavtale.no