Strategien som ble signert av partene i dag, innebærer blant annet at samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet skal videreutvikles. Det skal bidra til å gjøre utdanningen relevant og sikre bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

- Dette trepartssamarbeidet konkluderer med at det er avgjørende å få til en bedre kobling mellom utdanningssystem og arbeidsliv. Dessuten er jeg fornøyd med at den læringen som skjer i arbeidslivet nå blir sett på som en viktig del av kompetanseutviklingen gjennom hele karrieren, sier Bratten,

Karriereveiledningen skal styrkes

Spekter er også fornøyd med at mange av tiltakene er rettet mot bedre og mer målrettet karriereveiledning for å bistå unge og voksne til å ta bedre utdannings- og karrierevalg.

Partene er enige om å bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og samfunnet, og man skal arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet. I tillegg er det et mål å styrke kompetansen til voksne med svake grunnleggende ferdigheter, språkferdigheter og lite formell kompetanse.

Strategien inneholder en rekke organisatoriske grep som skal bidra til mer samordning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet etablering av et kompetansebehovsutvalg (KBU). Med utgangspunkt i dette er strategipartene enig om å videreutvikle samarbeidet og samordningen i kompetansepolitikken.

Strategien vil følges opp gjennom et kompetansepolitisk råd.

Les hele strategien her 

Se video om livslang læring fra Kompetanse Norge (sekretariat for Kompetansepolitisk strategi).