- Jeg har lest rapporten fra Oslo Economics med stor interesse. Den trekker opp et riktig utfordringsbilde. Gjennom primærhelsemeldingen og helse og sykehusmeldingen har vi framhevet pasientenes helsetjeneste som et svar på utfordringene. Det gir ikke alene svaret, men den er en viktig del av svaret, sa Høie.

- Jeg er enig i at helsetjenesten står foran store utfordringer. Vi har ikke ett konkret tiltak som løser alt. Vi må ta i bruk en vifte av tiltak. Forebygging, bruk av ny teknologi, klar og tydelig prioritering og kollektiv finansiering av helsetjenesten vil være viktig for å møte utviklingen, sa Micaelsen. 

Ulik tilnærming til finansiering

Høie og Micaelsen hadde ulik tilnærming til hvordan finansieringssystemet i sykehussektoren skal innrettes i årene framover.

- Vi kan ikke svare ut alle utfordringene gjennom justeringer av finansieringssystemet. Variasjon i behandlingen er det store problemet. Hvis systemet slår feil ut skal vi justere det, vi må raskere fange opp vridninger. Vi er åpne for å endre finansieringen slik at finansieringssystemet i større grad vektlegger resultater og kvalitet, sa Høie.   

- Arbeiderpartiet ønsker å dempe den markedsstyrte finansieringsmåten som ligger i dagens system. Vi foreslår derfor å øke rammefinansieringen og dempe den innsatsstyrte finansieringen. På sikt bør den helt bort, sa Micaelsen.

Mer samhandling nødvendig

Høie og Micaelsen var også enige om at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må samarbeide bedre i årene framover. 

- Den største utfordringen er legenes samarbeid med resten av tjenestene i kommunene. Legene må jobbe bedre sammen med hjemmesykepleien, sa Høie.

- Svaret ligger i kommunene. Vi må få til bedre samhandling enn i dag, sa Micaelsen.

Se opptak fra konferansen her : Helsepolitiske veivalg 17. februar 2017