Spekters arbeidslivsdirektør kom rett fra en høring i Stortinget til Spekters vinterkonferanse på Sundvolden. Høringen i Stortinget handlet nettopp om de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Først redegjorde Wikdahl for drivkreftene i arbeidslivet. Deretter gikk hun gjennom de foreslåtte endringene.

Spekter har fått gehør for å åpne for 12,5 timers vakter etter avtale med lokal tillitsvalgt. Det vil kunne bidra til mindre helgearbeid per ansatt, bedre kontinuitet for driften, flere heltidsstillinger og mer tilpassede arbeidsplaner til hver medarbeider.

- Etter avtale med den enkelte ansatte kan vaktlengden være opp til ti timer, mens det etter avtale med lokal tillitsvalgt kan settes opp vakter på inntil 12,5 timer. I dag må en 12, 5 timers vakt avtales med en sentral fagforening, forklarte Wikdahl.

Regjeringen foreslår også at arbeidsgiver skal kunne avtale søndagsarbeid flere søndager på rad enn i dag med den enkelte arbeidstaker, likevel slik at minst hver sjette søndag er fri. I dag må minst hver tredje søndag være fri. Det er altså ikke foreslått endringer i hvor mange søndager i året en ansatt kan jobbe, men søndagsarbeidet kan organiseres annerledes.

- Spekter har vært negative til Regjeringens forslag om en generell adgang til midlertidig ansettelse. Vi har i stedet kommet med et eget forslag om adgang til midlertidig ansettelse ved omstilling og omstrukturering, sa Wikdahl. Dette ble også fremholdt av Spekter i dagens høring på Stortinget.

Spekter er også uenig med Regjeringen i forslaget om å endre dagens 70 års regel i arbeidsmiljøloven. Regjeringen ønsker å øke grensen til 72 år. Sammen med LO og Unio ønsker Spekter å videreføre dagens grense.

Wikdahl avsluttet med å peke på de positive virkningene av IA-avtalen. Som en følge av avtalen mottar NAV i dag 1500 færre skjema per dag. I tillegg fortsetter sykefraværet i Spekter-virksomhetene å synke. Effekten av IA-avtalen har med andre ord så langt vært positiv.