Regjeringens foreslår blant annet å øke oljepengebruken for å dekke inn de økte kostnadene som de økte asylankomstene medfører. - Spekter er kritisk til forslaget om å øke oljepengebruken og mener at det er en bedre løsning å reversere lettelsene i personbeskatningen mer enn det som er foreslått, sier Bratten.

Spekter var ved framleggelsen av Statsbudsjett for 2016 kritisk til at Regjeringen foreslo å endre avkortingsregler for gifte og samboende pensjonister, og at de ikke har villet endre skatteklasse 2. - Dette er alene inndekningsforslag som til sammen vil gi en effekt på 1,1 mrd. kr for 2016, og som med full virkning fra 2017 vil bety at handlingsrommet øker med ca. 3 mrd. kr. I tillegg bidrar tiltakene til både økt likestilling og et bærekraftig pensjonssystem. Vi hadde forventet at Regjeringen ville vurdert dette, sier Bratten.

Regjeringens forslag innebærer blant annet at helt nødvendige investeringer i drift, vedlikehold og fornyelse av veg og jernbane reduseres med 443 mill. kr. Dessuten foreslåes det et mer omfattende «ostehøvelkutt» enn det som ble foreslått i Statsbudsjettet for 2016. - Spekter mener at ostehøvel-kutt i virksomhetenes budsjetter er en lite målrettet måte å hente ut et effektiviseringspotensial i offentlig sektor, sier Bratten.

Spekter understreker samtidig betydningen av at partiene på Stortinget kommer fram til enighet om tiltakene som skal gjennomføres, slik Statsministeren tok til orde for i sin redegjørelse til Stortinget om flyktningeutfordringen. - Erna Solberg sa at hun vil skape grunnlag for bred enighet om mange av tiltakene. Det er jeg helt enig i. Det er viktig i et lengre integreringsperspektiv at diskusjon om tiltakene som settes inn og forslag til inndekning av kostnadene ikke blir brukt i et politisk spill. Hele samfunnet må ta ansvar, og våre politikere må gå foran og vise vei, sier Bratten.