Regjeringen varsler blant annet større mulighet for midlertidige ansettelser og utvidede overtidsgrenser. 

- De varslede endringene vil bidra til å dekke midlertidige og tidsavgrensede behov for arbeidskraft i enkelte virksomheter, men de løser ikke de ordinære driftsutfordringene hos Spekters medlemmer som driver samfunnskritiske virksomheter med døgnkontinuerlig drift. Noen av forslagene er imidlertid ett skritt i riktig retning, sier Bratten. 

Utfordrende vetorett

Den største utfordringen i virksomheter som drives døgnet rundt, er å sikre hele stillinger, god drift og forutsigbare arbeidsplaner i tråd med ordinære arbeidstidsbestemmelser.

- I dag har de tillitsvalgte vetorett og kan uten å oppgi grunn avvise arbeidsplaner selv om arbeidstiden er innenfor lovens grenser. Denne vetoretten skaper store utfordringer med å få driften til å gå rundt på en hensiktsmessig måte, og hindrer også muligheten for å få bukt med ufrivillig deltid, sier Bratten.

Disse utfordringene er blant annet dokumentert av Fafo, som har slått fast at behovet for å komme fram til en ordning innebærer at avtalene blir kostbare. ”Både i sykehus og ved verftene opplever arbeidsgiver at arbeidstakerorganisasjonene bruker systemet arbeidsmiljøloven har etablert, til å fremme interesser utover vernehensyn”, skriver Fafo. 

 -Dagens system gjør at arbeidsgiver står i valget mellom å innfri de krav som stilles fra fagforeningene, eller ikke å få etablert hensiktsmessige arbeidsplaner. Så lenge arbeidsgiver aksepterer for eksempel krav om arbeid kun hver tredje helg, blir planene godkjent, sier Bratten. 

22.000 forhandlingsarenaer i sykehusene

Da arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven ble etablert, var det en forutsetning av tillitsvalgtes rolle ikke skulle medføre ekstra forhandlingsarenaer. 

- Det motsatte har skjedd, og Spekter har beregnet at det i dag eksisterer over 22.000 forhandlingsarenaer for arbeidstidsplaner per år bare i sykehusene. Med regjeringens ambisjoner om å forenkle, forbedre og fornye, bør dette være noen man raskt kommer til livs, sier Bratten.

Spekter forventer at vetoretten blir et av de viktigste områdene det kommende Arbeidstidsutvalget skal se på når det kommer i gang med sitt arbeid. Bratten stiller også spørsmål ved at regjeringen ikke foretar en komplett gjennomgang av arbeidstidsutfordringene før det kommer enkeltstående forslag til lovendringer.

Forventer helhetlig gjennomgang fra Arbeidstidsutvalget 

-Utfordringene knyttet til arbeidstid er komplekse, det finnes ingen enkel løsning. Spekter mener det hadde vært mer hensiktsmessig å foreta en helhetlig gjennomgang fremfor fragmentariske enkelttiltak. Vi har imidlertid store forventninger til at Arbeidstidsutvalget som skal nedsettes før sommeren vil gå konstruktivt gjennom hele problemstillingen, sier Bratten. 

Konstruktiv høringsprosess

Bratten mener regjeringen har lagt opp til en åpen og konstruktiv prosess videre. Statsråd Robert Eriksson redegjorde i dagens møte i Arbeidslivspolitisk råd for at man var åpen for innspill gjennom høringen. Flere av de forslagene som blir sendt ut på høring skal ha ulike alternativer. 

- Jeg synes regjeringen har valgt en meget klok tilnærming til høringsprosessen. Ved å være så åpne for innspill, får arbeidslivets parter en genuin og real mulighet til å ta stilling til ulike alternativer, sier Bratten.

Det ble opplyst at forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven vil bli sendt ut med tre måneders høringsfrist.