Hele strekninger skal ses under ett, og prosjekter og transportformer skal vurderes samlet, med samfunnsøkonomisk lønnsomhet som viktigste prioriteringskriterium. Kollektivtrafikken er definitivt blitt en integrert del av transportplanen. Vedlikehold skal prioriteres foran nybygging, og etterslepet tas igjen så fort det praktisk er gjennomførbart.

– Spekter støtter dreiningen av planen. Vi ser at vi har fått gjennomslag for viktige deler av hva vi har spilt inn til samferdselsmyndighetene de siste fire årene. Det er nå viktig at den nye politikken føres helt fram, til vi står med en ferdig vedtatt plan hvor samfunnet får langt mer igjen for investeringene enn tidligere, sier direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk Gunnar Larsen i Spekter.

Målet om at persontrafikkveksten i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange utvides fra fire til ni byområder. Her skal det inngås bymiljøavtaler mellom stat og kommuner. Staten går inn med tung finansiering av infrastruktur for lokal kollektivtrafikk dersom kommunene stiller opp med arealpolitikk basert på kollektivtrafikk, sykkel og gange.

– Regjeringen har her lagt fram en fornuftig ordning. Det er imidlertid viktig at bymiljøavtalene blir reelle forhandlinger som ikke er basert på en tanke om at «alle skal få», men at man belønner reelle motytelser. Staten bør i størst mulig grad vente med å love økonomiske bidrag før lokale myndigheter lover å gjøre sin del av jobben, sier Gunnar Larsen.

Helhet viktig

Som følge av jernbanereformen, har Spekter forventninger om at fokus for utbyggingen av jernbanen nå definitivt endres fra bygging av enkeltparseller til utvikling av helhetlige rutetilbud basert på hva kundene etterspør.

Spekter har forventninger om at transportplanen legger grunnlag for utvikling av persontrafikken, slik at målet om nullvekst i personbiltrafikken kan nås for byområdene. I tillegg forventer vi en helhetlig plan for godstrafikken på bane, og at planen gir grunnlag for et fungerende marked for drift- og vedlikehold, slik at det nødvendige, store vedlikeholdsarbeidet på jernbanen kan gjennomføres på en effektiv måte.

Planfasen for Nasjonal transportplan 2018-2029 er nå i gang, og regjeringen vil legge fram stortingsmeldingen tidlig i 2017.

Les Spekters innspill til arbeidet med ny nasjonal transportplan her.