Spekter har i dag levert høringssvar til Velferdstjenesteutvalgets rapport. En hovedkonklusjon fra utvalget er at midler brukt på private ikke går til urimelig høye overskudd, og at det ikke er store ulikheter i arbeids- og lønnsvilkår mellom offentlige og private aktører.

Bred mobilisering behøves

Eldrebølgen, reduserte oljeinntekter og knapphet på kompetanse stiller Norge overfor store utfordringer innen helse, omsorg og velferd.  Vi har ikke alle svar på hvordan utfordringene kan møtes, men de vil kreve en bred mobilisering og innsats fra alle krefter som kan bidra. I tillegg til det offentlige, vil bidrag fra kommersielle og ideelle aktører behøves.

I et slikt samspill må befolkningen og beslutningstakere kunne kjenne seg trygge på at fellesskapets midler brukes riktig, og ikke går til urimelig høye overskudd. Velferdstjenesteutvalget finner ikke faktagrunnlag for at unormalt høye overskudd finnes i noen utstrekning. Det finner heller ikke grunnlag for oppfatninger om store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i offentlige og private virksomheter, og mener det generelt råder ordnede arbeidsforhold i sektoren.

Utvalgets konklusjon er viktig for debatten fremover, som bør handle om det store og uløste spørsmålet om hvordan vi skal sørge for gode helse- og velferdstjenester i en fremtid med større behov, uten den veksten i tilgangen på ressurser som vi har hatt i mange år, sier Gunnar Larsen.

Kvalitet

I likhet med utvalget mener Spekter at bruk av private bør begrunnes mer prinsipielt.

Spekter er enig med utvalget i at samfunnsøkonomisk effektivitet må være et viktig kriterium for bruk av private, samtidig må også brukertilpasning av tjenestene, innovasjon, læring på tvers, kapasitet og fleksibilitet vektlegges. Og da er det viktig å sikre et mangfold av ideelle og kommersielle aktører , sier Larsen.

Spekter støtter utvalgets forslag om mer forskning på sammenhengene mellom kvalitet og ressursbruk innenfor velferdstjenestene, enten de er levert av offentlige, private og ideelle aktører.

Bedre oversikt og kunnskap om kvalitet og resultater er viktig for å vurdere om bruk av private og ideelle gir lavere samlede kostnader enn om det offentlige skulle gjort alt på egen hånd. Spekter mener det bør etableres en egen kvalitetskommisjon i forlengelsen av det arbeidet som er gjort i Velferdstjenesteutvalget, sier Larsen.

Ulikt syn på barnehager

Velferdstjenesteutvalget har også vurdert barnehagesektoren og fremmet forslag som Spekter stiller seg skeptisk til. Blant annet er Spekter kritiske til utvalgets forslag om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

Spekter frykter at dette forslaget først og fremst vil virke byråkratiserende og trekke ressurser vekk fra kjernen i virksomheten, nemlig å skape så gode barnehagetjenester som mulig. Det vil heller ikke bidra til mer og bedre informasjon utover det dagens rapporteringspraksis og årsregnskapet allerede gir, sier Larsen. 

Bedre bestillinger

Et viktig tema i Velferdstjenesteutvalgets utredning er det offentliges bestillerrolle og hvordan den kan gjøres bedre.

Her er utvalget inne på noe veldig viktig. Her er vi helt på linje. Videreutvikling og profesjonalisering av den offentlige bestillerfunksjonen er viktig for å sikre best mulig velferdstjenester, og for å sikre at de offentlige midlene går til formålet. Ikke minst mener vi det er viktig å bruke bestillerrollen til å styrke det viktige samspillet mellom offentlige, ideelle og kommersielle aktører, sier Larsen.