Det var Odd Erik Stende, fagsjef myndighetskontakt, og spesialrådgiver Maria Jahrmann Bjerke som representerte Arbeidsgiverforeningen Spekter i høringen om eierskapsmeldingen i næringskomiteen på Stortinget.

Må være samsvar mellom forventninger og rammebetingelser

Spekter var opptatt av at et mer aktivt eierskap ikke må gå for langt i å pålegge virksomhetene krav som kan svekke deres konkurransekraft, eller å rokke ved dagens rolle- og ansvarsfordeling mellom eier, styre og daglig leder.

– Spekter mener det må være et grunnpremiss at det er opp til styret for virksomhetene å vurdere hvordan forventningene fra eierne skal følges opp. Selskapene er ulike både i størrelse og formål og det må derfor vurderes konkret for hvert enkelt selskap hvilke forventninger som stilles, og hvordan forventningene skal følges opp i eierdialogen, presiserte Stende, og utdypet:

– Det må være samsvar mellom statens forventninger og virksomhetenes rammebetingelser for å kunne innfri disse. Eier må som en del av eieroppfølgingen vurdere rammebetingelsene slik at det er mulig for de statlig eide virksomhetene å innfri eiers forventninger og samtidig lykkes i sine markeder og trygge arbeidsplassene.

Virksomhetene må sikres reelt handlingsrom for omstilling

– Betydningen av en tydelig ansvars- og rolledeling blir mer tydelig når kravene til effektivisering og omstilling nå øker. Virksomhetene må ha tilstrekkelig handlingsrom til å kunne drive nødvendig omstillingsarbeid. Vi mener dette kan utfordres når stadig flere krav og forventninger stilles til statlig eide virksomheter gjennom eierstyringskanalen, forklarte Stende.

Han pekte samtidig på at flere av Spekters medlemmer har spilt inn til Spekter at de opplever at statens krav om å rapportere og dokumentere er både økende og blir stadig mer detaljerte. De er urolige for at ressursene i for stor grad vil kunne gå med til rapportering og kontrollrutiner knyttet tildrift og utvikling av virksomheten.

– Spekter ber derfor Stortinget nøye vurdere hvilke konsekvenser de samlede virkningene av reguleringene har for virksomhetene, oppfordret Stende.

Forventningene rundt kontroll og begrensning av lederlønningene må ikke bli for rigide

Spekters representanter ga også utrykk for en viss uro rundt regjeringens varslede tiltak mot lederlønningene i statlig eide virksomheter.

– Spekter er enig i prinsippet om at ledere i statlig eide virksomheter ikke skal være lønnsledende. Samtidig opplever også statlig eide selskaper presset i arbeidsmarkedet på de fleste stillingsnivåer, og også disse bedriftene må fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for å sikre den mest kompetente arbeidskraften. Vi er derfor bekymret for at de nye forventningene knyttet til lederlønningene vil bety en svekkelse av disse virksomhetenes muligheter til å både beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft, sa Stende.

Han oppfordret i den forbindelse Stortinget til å be regjeringen om å utrede og tydeliggjøre konsekvensene av forslaget ytterligere, før Stortinget tar endelig stilling til det.

Spekters innspill til næringskomiteen om eierskapsmeldingen: (PDF, 203KB)

Se opptak av Spekters innlegg i næringskomiteen her (opptaket begynner 34:54 inn i sendingen):