Regjeringen har lagt frem sin nye eierskapsmelding med tittelen «Et grønnere og mer aktivt eierskap». Den nye stortingsmeldingen beskriver hvordan regjeringen vil bruke eierskapspolitikken mer aktivt og skisserer blant annet en rekke nye forventninger til statlig eide selskaper.

Rolle- og ansvarsdelingen må ivaretas

Spekter organiserer mange statlig eide virksomheter, særlig innenfor helse-, kultur- og samferdselssektoren, samt det statlige virkemiddelapparatet, og har i innspill til arbeidet med eierskapsmeldingen vært tydelig på at de vedtatte statlige eierskapsprinsippene gir gode spilleregler for styringsdialogen og relasjonen mellom eier, styret og virksomhet.

– Det er derfor positivt at regjeringen i meldingen er tydelig på at disse skal videreføres. Når regjeringen varsler en «mer aktiv eierstyring», er det likevel viktig at rolle- og ansvarsdelingen ikke utfordres. Det er derfor behov for kontinuerlig oppmerksomhet på etterlevelse av eierskapsprinsippene, både hos eierne og selskapet, sier Bratten.

I meldingen lanserer regjeringen en rekke nye forventninger til statlig eide selskaper. Staten forventer blant annet at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp i tråd med Parisavtalens mål, og rapporterer om måloppnåelse.  Regjeringen introduserer i tillegg nye forventninger knyttet til naturmangfold og økosystemer, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og til åpenhet og rapportering. 

– Mange av de statlig eide selskapene har kommet langt i arbeidet med bærekraft allerede. Det er bra at eierskapspolitikken nå kommer etter. Samtidig er det viktig at ikke styring gjennom forventninger ender opp i mer detaljstyring og ressurskrevende rapporteringsregimer, sier Bratten.

Spekter mener at det kan være gode grunner til å bruke statlig eierskap som et virkemiddel for å nå mål av stor samfunnsmessig betydning.

– Samtidig vil vi understreke at statens forventninger til selskapene må være i tråd med rolle- og ansvarsfordelingen mellom eier og styret som følger av eierskapsprinsippene. Blant annet er det viktig at det er opp til styret å vurdere hvordan forventningene skal følges opp, sier Bratten.

Nye krav til fastsettelse av lederlønninger

Bratten har merket seg at det stilles nye krav til lederlønninger i den nye eierskapsmeldingen, og varsler at Spekter, sammen med medlemsvirksomhetene, nå vil gå grundig inn i forslagene.

– Vi må forstå alle implikasjonene ved det som foreslås. Vi er enig i prinsippet om at ledere i statlig eide virksomheter ikke skal være lønnsledende, og at for høye lønninger kan svekke tilliten til statlig eide virksomheter. Samtidig opplever man i statlig eide selskaper presset i arbeidsmarkedet på de fleste stillingsnivåer, og virksomhetene må fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for å sikre den mest kompetente arbeidskraften, sier Bratten.

Hun understreker at staten som eier ikke må gå for langt i å pålegge egne virksomheter krav som konkurrerende virksomheter ikke er pålagt.