Den nedprioriteringen av godstrafikken på bane vi har sett de siste årene må det nå bli slutt på, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Det haster om vi skal få snudd den negative utviklingen, der økende andeler av godset fraktes med trailere på veiene.

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Industri, CargoNet og NHO Logistikk og Transport har sammen gitt ut rapporten "Hurtig, punktlig og miljøvennlig – nødvendige tiltak for å styrke godstogets konkurransekraft".

I rapporten foreslås helt nødvendige, kortsiktige tiltak for å styrke godstogets konkurransekraft. Tiltakene anses ikke å kreve økonomiske ressurser utover det som er foreslått i transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan for 2014-2023. I korte trekk er tiltakene:

  • Oppgradering av Alnabruterminalen og tilførselsveier – ikke for en tredobling av kapasiteten, men raske tiltak for å øke kapasiteten, effektiviteten og påliteligheten.
  • På alle terminalene må Jernbaneverket som overta driftsansvaret, for å få en effektiv og robust drift foretatt av en nøytral aktør.
  • Nybygging og forlenging av en rekke kryssingsspor og oppgradert strømforsyning – for å gi plass til flere og lengre godstog.
  • Rask avklaring av ny terminal sør for Trondheim, slik at godsaktørene kan få relokalisert seg til en ny, effektiv terminal.

Hvis ikke tiltak gjennomføres, vil det være en fare for at jernbaneselskapene ikke kan opprettholde sine markedsandeler for godstransport med tog, langt mindre ta del i den kommende veksten i transportarbeidet. Dermed vil det være vanskelig å bidra til de politiske mål om at jernbane skal ta en større andel av transporten som i dag går på veg.