Arbeidsgiverforeningen Spekter har sendt sine skriftlige innspill til forslaget til statsbudsjett 2021 til Finanskomiteen. Spekter mener regjeringens bruk av oljepenger er riktig gitt den krevende økonomiske situasjonen Norge er inne i.

– Gjennom ansvarlige lønnsoppgjør, lav styringsrente og ekspansiv finanspolitikk har partene i arbeidslivet, Norges Bank og våre folkevalgte tatt ansvar for å stabilisere norsk økonomi i en krevende krisetid. Dette må fortsette inn i 2021, sier Gjerding.

– Det er viktigere enn noen gang at alle deler av økonomien bidrar til verdiskaping og velferdssamfunnets bæreevne. Dette betinger fortsatt moderat lønnsvekst, omstillingsvilje og en finans- og pengepolitikk som er tilpasset dagens situasjon, utdyper han.

Støttetiltakene må bli mer treffsikre

Spekter mener samtidig at støttetiltakene fremover må bli mer målrettet.

– Det er viktig at støttetiltakene fremover bidrar til en bærekraftig utvikling av næringslivet i Norge. Tiltakene må ikke fungere som kunstig åndedrett til virksomheter som ikke har livets rett, eller bli en hvilepute i omstillingsarbeidet. Det er også viktig å unngå økt ubalanse mellom privat og offentlig sektor, sier Gjerding.

Han understreker videre at tiltakene må ha størst mulig grad av treffsikkerhet.

– Økonomisk verdiskapning i næringslivet er helt avgjørende for at vi skal ha verdens beste velferdsstat også fremover, sier han.

Omstilling av offentlig sektor må prioriteres

Spekter mener det er et betydelig behov for omstilling av offentlig sektor.

– For at velferdsstaten skal være bærekraftig, må offentlig sektor kontinuerlig fornye seg og bli mer effektiv, sier Gjerding.

Spekter mener også at man i fremtiden må få til tydeligere prioriteringer mellom ulike offentlige oppgaver.

– Samfunnet må få mest mulig velferd ut av ressursene. Vi i Spekter mener derfor det bør nedsettes en forvaltningskommisjon som skal legge grunnlaget for en bred forvaltningsreform, sier Gjerding.

Spekter opplever dessuten at Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) har vist seg å være for lite treffsikker, og at den så langt ikke har vært en tilstrekkelig katalysator for omstilling.

– Nedskjæring er ikke nødvendigvis det samme som gode omstillingsprosesser. ABE reformen straffer virksomheter som har lavt effektiviseringspotensial, men kan samtidig bli en sovepute for virksomheter hvor effektiviseringspotensialet er høyt, forklarer Gjerding.

– Skal vi sikre høy skattevilje også fremover, er det avgjørende at vi omstiller offentlig sektor slik at vi sikrer høy brukertilfredshet i det offentlige tjenestetilbudet. Det krever høy tjenesteevne i form av økt kapasitet, men også et økt brukerfokus og høyere kvalitet i tjenestene, slik at de tjenestene som leveres oppleves som gode og brukerrettede, sier han. 

Økt digitalisering av offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon må dessuten gis høy prioritet, mener Spekter. Både for å skape bedre tjenester og for å effektivisere og å frigjøre ressurser til bedre tjenester.

– Alle lover og forskrifter bør gjennomgås for å se hvilke endringer som kan tilrettelegge for ytterligere digitalisering, sier Gjerding.

Samfunnsøkonomisk nytte må være førende

Samfunnet står foran store investeringer i infrastruktur og bygg i årene framover, samtidig som kampen om hver krone over statsbudsjettet blir tøffere. Derfor mener Spekter det er viktigere enn noen gang at de tiltakene det satses på har en god samfunnsøkonomisk nytte.

– Vi har ikke råd til å prioritere dyre tiltak som ikke gir nok igjen til samfunnet som helhet. Spekter har tidligere tatt til orde for en handlingsregel for samfunnsøkonomisk nytte. Med bakgrunn i den situasjonen Norge står foran i årene fremover, med fallende inntekter og økende utgifter, er dette forslaget blitt enda mer aktuelt i dag, understreker Stein Gjerding.

Les hele Spekters innspill til Finanskomiteen under Dokumenter.